Tangiamo förstärker kassan genom 3,5 MSEK konvertibelt lån samt 2 MSEK riktad emission

Styrelsen för Tangiamo har beslutat, med bemyndigande från årsstämman 15 maj 2019, att uppta lån om sammanlagt 3,5 MSEK samt en mindre riktad emission om 2 MSEK. Syftet med att stärka rörelsekapitalet är att säkra leveransförmågan av ingångna avtal samt förmåga att ta tillvara på framtida möjligheter trots turbulensen Covid-19 skapat.

”Det känns tryggt att kunna stärka kassan i orostider genom ett konvertibelt lån i kombination med en mindre riktad emission. Trots Covid-19 ser vi fortfarande 2020 som vårt genombrottsår och vi har nu en kassa som räcker året ut oavsett vad som händer på marknaden.”

Linh Thai, CEO

 

Lånet på 3,5 MSEK löper sex månader från och med 15 maj. Lånet har 5% uppläggningsavgift och 15,6% årlig ränta med kvartalsvis betalning. Långivarna har rätt att vid valfri tidpunkt under låneperioden konvertera lånet till aktier om minst 1 MSEK per gång med 10% rabatt på 15 dagars volymvägd genomsnittskurs (VWAP).

Teckningskursen för den riktade emissionen om 2 MSEK är 0,62 kronor per aktie. Den avdragna emissionsrabatten om 9 öre uppgår till ca 12% procent mot 15 dagars volymvägd genomsnittskurs (VWAP) och innebär en utspädning om ca 5,52%.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att en riktad emission och lån är mest kostnadseffektivt och minst tidskrävande.

Styrelsen anser att lån och emission är genomförda till marknadsmässiga villkor och stärker bolagets möjligheter till framtida avkastning för aktieägarna. Lånen är tecknade med ett konsortium av tidigare och nuvarande aktieägare.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, CEO
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, COO
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-04-22 12:00.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.