Teckna aktier i snabbväxande fintech-bolag

Reklam för SaveLend Group.

Snabbväxande fintech-bolaget SaveLend Group är på väg att listas på Nasdaq First North Growth Market. För att fortsatt kunna hålla en hög takt i sin expansion genomför bolaget nu en spridningsemission, och erbjuder allmänheten att teckna aktier då.

I samband med listningen genomförs en spridningsemission till allmänheten och en riktad emission till styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Spridningsemissionen uppgår till drygt 47 MSEK, och inklusive den riktade emissionen uppgår kapitalanskaffningen till drygt 50 MSEK. Från detta avgår emissionskostnader på cirka 4,4 MSEK. Spridningsemissionen omfattas av teckningsåtagande uppgående till cirka 35,25 MSEK, motsvarande cirka 74,5 procent av spridningsemissionen.

I spridningsemissionen kommer investerare från SaveLend Groups investeringsplattform att prioriteras. Mer information finns på SaveLend Groups hemsida. www.savelendgroup.se

Med det tillförda kapitalet kan bolaget fortsätta hålla en hög expansionstakt och från styrkeposition dra nytta av möjligheter som erbjuds.

Två områden

SaveLend Group arbetar inom två områden; dels så kallad peer-to-peer-lending (P2P), vilket innebär att man erbjuder en plattform där man kopplar samman de som vill låna ut till de som vill låna, dels en plattform som hanterar bolags fakturering och tillhörande tjänster.

”Synergierna mellan Bolagets två plattformar har resulterat i att SaveLend Group under

lång tid visat kraftig tillväxt i såväl kapital på investeringsplattformen som antalet hanterade

fakturor på faktureringsplattformen. Detta är en starkt bidragande faktor till att SaveLend Group har haft sju år av oavbruten omsättningstillväxt”, säger VD Ludwig Pettersson.

Kraftig expansion

Bolaget är inne i en period av kraftig expansion. SaveLend Groups omsättningstillväxt uppgick i fjol till drygt 25 procent och omsättningen för helåret 2020 uppgick till drygt 56 MSEK. Under de första tre månaderna 2021 ökade omsättningen med 58 procent och uppgick till cirka 19 MSEK. Under 2020 uppnådde SaveLend Group en milstolpe med över 1 miljon hanterade fakturor under året, en ökning med 400 % sedan 2018.

Bolaget grundades 2014 av VD Ludwig Pettersson som efter finanskrisen 2008/2009 började leta efter alternativa placeringsformer. Ludwig såg att P2P möjliggjorde direktinvesteringar i krediter med mycket god avkastning för privatpersoner som inte tidigare varit möjligt.

Från lanseringen 2014 med en anställd på ett kontor i Gävle har Bolaget vuxit till 46 heltidstjänster med kontor och verksamheter i Sverige, Polen och Finland. Bolaget planerar för fortsatt internationell expansion där SaveLend Group börjar med att etablera bolagets faktureringstjänst och därefter vidgar erbjudandet med investeringsplattformen.

Investerare

Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare, privatpersoner och företag som söker kredit, samt stora och små transaktionsintensiva organisationer.

SaveLend Group upplever en stark strukturell tillväxt som drivs av en ökad efterfrågan på finansiering och en nedgång i organiserade finansinstituts vilja att låna ut till små och medelstora företag. Detta är en avgörande drivkraft till framväxten av alternativ finansiering.

Kort om Erbjudandet

Inbjudan till teckning av aktier i SaveLend Group AB inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Hagberg & Aneborn är bolagets emissionsinstitut. Välkommen att teckna vi länkar nedan.

Teckningskurs: Teckningskursen uppgår till 7,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Minsta teckningspost: Anmälan om teckning av aktier ska avse lägst 700 aktier, motsvarande 5 250 SEK. Därefter sker teckning i valfritt antal aktier.
Teckningsperiod: 14 maj 2021 till 28 maj 2021.
Utspädning: Vid full teckning i Erbjudandet och den riktade emissionen kommer antalet aktier i SaveLend Group att öka från 38 026 263 aktier till 44 726 263 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 14,98 procent.
Teckningsåtaganden: Erbjudandet omfattas av teckningsåtagande uppgående till cirka 35,25 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av Erbjudandet, från befintliga aktieägare och externa investerare som har åtagit sig att teckna aktier till samma villkor som övriga investerare i Erbjudandet.

Finansiell rådgivare: Corpura Fondkommission AB