Teckningsoptioner av serie TO3 tecknades till cirka 97,1 procent och Wyld Networks AB tillförs cirka 16,1 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Wyld Networks AB (”Wyld Networks” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3, vilka emitterades i samband med Bolagets lånefinansiering i augusti 2021. Totalt nyttjades 2 208 515 teckningsoptioner av serie TO3, motsvarande cirka 97,1 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3, för teckning av 2 208 515 aktier till en teckningskurs om 7,31 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs Wyld Networks cirka 16,1 MSEK före emissionskostnader.

 

Bakgrund

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 pågick under perioden från och med den 17 maj 2023 till och med den 31 maj 2023. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 fastställdes till 7,31 SEK.

 

Totalt nyttjades 2 208 515 teckningsoptioner av serie TO3 för teckning av 2 208 515 aktier, vilket innebär att cirka 97,1 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3 nyttjades för teckning av aktier.

 

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom tre (3) veckor.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3 ökar antalet aktier i Wyld Networks med 2 208 515 aktier, från 13 337 633 aktier till 15 546 148 aktier. Aktiekapitalet ökar med 184 279,16, från 1 112 896,15 SEK till 1 297 175,31 SEK.

 

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO3 uppgår utspädningen till cirka 14,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

 

Kommentar från Alastair Williamson, VD

"Vi är glada över att så många har valt att nyttja sina teckningsoptioner och tecknat sig för nya aktier i Wyld Networks. Detta ger nödvändigt bränsle för att öka produktionen och leveransen av Wyld Connect-moduler samt leverera på implementeringen av 5G-NB-IoT. Dessutom kommer det att bidra till tillväxten av vår återkommande intäktsström för datarorder. Jag är oerhört glad när vi fortsätter denna resa och välkomnar alla nya aktieägare till företaget. Samtidigt vill jag uttrycka min uppriktiga tacksamhet till våra befintliga aktieägare för ert stöd”

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Wyld Networks avseende teckningsoptionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, VD Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

 

Denna information är sådan information som Wyld Networks AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2023 kl. 11:30 CET.

 

Om Wyld Networks

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

 

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.wyldnetworks.com

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Wyld Networks i någon jurisdiktion, varken från Wyld Networks eller från någon annan.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.