Tingsvalvet Fastighets AB (publ)s företrädesemission av units registrerad, handel med BTU upphör

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

 

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)s företrädesemission av units registrerad, handel med BTU upphör den 21 juli 2022 och första dag för handel beräknas bli 27 juli 2022 

 

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)s (”Tingsvalvet” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av preferensaktier och teckningsoptioner av serie TO1 som avslutades den 21 juni 2022 har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (”BTU”) kommer att ersättas med preferensaktier och teckningsoptioner av serie TO1.  Sista dag för handel med BTU är den 21 juli 2022 och stoppdagen hos Euroclear Sweden AB är den 25 juli 2022, varefter utbokning av preferensaktier och teckningsoptioner av serie TO1 på respektive aktieägares VP-konto/depå kommer att ske den 27 juli 2022. Teckningsoptionerna av serie TO1 samt preferensaktierna kommer att handlas med ISIN-kod: SESE0018040800 respektive SE0018040727 och första dag för handel beräknas bli den 27 juli 2022.  

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Tingsvalvet i samband med unitemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige och legal rådgivare är Wistrand Advokatbyrå och Advokatfirman Kane. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Håkan Karlsson, VD

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Tel: +46 70 618 24 61

Email: hakan.karlsson@tingsvalvet.se

 

Detta pressmeddelande lämnades genom ovannämnda kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2022-07-19 kl. [08.30] CET.

 

Om Tingsvalvet

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 juli 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,4 miljarder kronor. 

 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Tingsvalvet. Ingen åtgärd har vidtagits och ingen åtgärd kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Tingsvalvet har uteslutande skett genom det prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 3 juni 2022.  

 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion i vilken offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva registreringsåtgärder eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt.

 

Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Följaktligen får teckningsrätterna, BTU, aktierna eller teckningsoptionerna inte, varken direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder eller jurisdiktioner där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Varken teckningsrätterna, eller nyemitterade aktier eller teckningsoptioner som omfattas av Unitemissionen har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA.

 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Tingsvalvets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och

 

som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.