Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har genomfört en fondemission av stamaktier av serie B och upptar stamaktier av serie B till handel på Spotlight Stock Market

 

 

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (”Tingsvalvet” eller ”Bolaget”) avhöll en extra bolagsstämma den 5 augusti 2022. Extra bolagsstämman beslutade att införa ett nytt aktieslag, stamaktier av serie B, i Bolagets bolagsordning. Vid införandet beslutades även att tidigare aktieslag som benämndes stamaktier framöver benämns som stamaktie av serie A vilket innebär att aktien får den nya ISIN koden SE0018534471. Extra bolagsstämman beslutade även om en fondemission 1:1 (Där en befintlig stamaktie av serie A ger en ny stamaktie av serie B). Fondemissionen är registrerad på Bolagsverket och avstämningsdagen är beslutad till den 5 september 2022.

Genom fondemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 6 440 000 kronor genom emission av 6 440 000 nya stamaktier av serie B. Det dubbla antalet stamaktier i Bolaget innebär att aktiekursen vid avskiljandet av rätten, den 2 september 2022, teoretiskt sett borde halveras. Den nya stamaktien av serie B (TINGS B) med ISIN SE0018534497 upptas till handel på Spotlight Stock Market från och med den 7 september 2022.

Tingsvalvets stamaktier av serie A handlas fortsatt på Spotlight Stock Market men under nytt namn, Tingsvalvet A (TINGS A).

Tidplan:

Avstämningsdag och sista dag för handel i stamaktien innan konvertering till stamaktie av serie A: 24 augusti 2022
Första dag för handel i stamaktie av serie A: 25 augusti 2022
Sista dag för handel i stamaktie av serie A inklusive rätt att erhålla stamaktier av serie B: 1 september 2022

Första dag för handel i stamaktie av serie A exklusive rätt att erhålla stamaktier av serie B: 2 september 2022
Avstämningsdag: 5 september 2022

Tilldelning av stamaktier av serie B: 6 september 2022

Första dag för handel i stamaktier av serie B på Spotlight Stock Market: 7 september 2022

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Håkan Karlsson, VD   Magnus Fält, vice VD/fastighetschef

Tel: +46 70 618 24 61    Tel: +46 70 618 24 60

Email: hakan.karlsson@tingsvalvet.se  Email: magnus.falt@tingsvalvet.se

 

 

Detta pressmeddelande lämnades genom ovannämnda kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2022-08-22 kl. 08:00 CET.

 

Om Tingsvalvet

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

 

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 juli 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,4 miljarder kronor.