Railway Metrics and Dynamics offentliggör erbjudande om emission av units och planerad listning på Spotlight Stock Market samt offentliggör informationsmemorandum

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) (”RMD” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett erbjudande av units i Bolaget i samband med planerad listning av Bolagets aktier på Spotlight Stock Market ("Erbjudandet"). Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och utomlands. Varje unit består av en (1) aktie, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Bolaget har i samband med Erbjudandet upprättat ett informationsmemorandum som idag har godkänts av Spotlight Stock Market och publicerats på Bolagets hemsida (www.railwaymetrics.com). Första handelsdagen i Bolagets aktier förväntas bli den 15 september 2022.

Erbjudandet i korthet

 • Priset i Erbjudandet har fastställts till 4,00 SEK per unit (”Erbjudandepriset”), motsvarande 4,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 erhålls vederlagsfritt. Erbjudandepriset motsvarar ett totalt värde på de utestående aktierna i Bolaget om cirka 58,7 miljoner SEK före Erbjudandets genomförande.
 • Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt.
 • Erbjudandet omfattar maximalt 3 000 000 nyemitterade aktier, 3 000 000 nyemitterade teckningsoptioner av serie TO1 och 3 000 000 nyemitterade teckningsoptioner av serie TO2 ("Units") i RMD. Om samtliga Units i Erbjudandet tecknas kommer Bolaget att tillföras en bruttolikvid om cirka 12,0 miljoner SEK, före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Erbjudandet.
 • Därutöver har Bolagets styrelse beslutat om en utökningsoption (”Utökningsoptionen”) bestående av ytterligare högst 1 500 000 Units. Om samtliga Units i Utökningsoptionen tecknas kommer Bolaget att tillföras en bruttolikvid om ytterligare cirka 6,0 miljoner SEK.
 • Om samtliga nya aktier tecknas i Erbjudandet och Erbjudandet utökas maximalt kommer Bolaget att tillföras cirka 18,0 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader, vilket motsvarar cirka 23,5 procent av det totala aktiekapitalet och rösterna i Bolaget, efter Erbjudandet.
 • Ett antal professionella investerare, inklusive Claes Nordström genom bolaget Basildon Investment AB, Crafoord Capital Partners AB, Fredrik Rågmark, Bo Eklöf , och Petter Wingstrand, har åtagit sig att, förutsatt vissa villkor, teckna Units i Erbjudandet för sammanlagt cirka 4,25 miljoner SEK, motsvarande cirka 35,4 procent av Erbjudandet. Basildon Investment AB:s ägande kommer uppgå till cirka 8,2 procent, Fredrik Rågmarks  ägande till cirka 7,3 procent, Crafoord Capital Partners AB:s  ägande till  cirka 5,1 procent, Bo Eklöfs ägande till cirka 2,6 procent och Petter Wingstrands ägande kommer att uppgå till cirka 1,8 procent efter Erbjudandet. Någon ersättning för lämnade teckningsåtaganden utgår inte.
 • Utöver teckningsåtaganden enligt ovan har Bolaget ingått avtal med garanter, bl.a. Pegroco Holding AB, Crafoord Capital Partners AB, Accrelium AB, Albonja AB, Basildon Investment AB och Bo Eklöf, motsvarande garantiåtaganden om sammanlagt cirka 7,75 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 64,6 procent av Erbjudandet. Sammanlagt motsvarar ingångna tecknings- och garantiåtaganden 100 procent av Erbjudandet. De garanter som garanterar upp till 60 procent av Erbjudandet erhåller garantiersättning att utbetalas i form av Units. De garanter som garanterar från 60 procent upp till 100 procent av Erbjudandet erhåller garantiersättning kontant, vilket är en del av transaktionskostnaderna relaterade till Erbjudandet.
 • Teckningsperioden i Erbjudandet pågår under perioden 22 augusti–7 september 2022.
 • Beräknad likviddag i Erbjudandet förväntas bli den 13 september 2022 och första handelsdag för aktierna på Spotlight Stock Market förväntas bli den 15 september 2022.
 • Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”RMDX”, teckningsoptionerna av serie TO1 kommer att handlas under kortnamnet ”RMDX TO1” och teckningsoptionerna av serie TO2 kommer att handlas under kortnamnet ”RMDX TO2”.
 • Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 har rätt att under tiden från och med den 16 april 2023 till och med den 30 april 2023, för två (2) innehavda teckningsoptioner av serie TO1 påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med 12 mars 2023 till och med 6 april 2023, dock lägst en teckningskurs motsvarande Bolagets akties kvotvärde.
 • Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 har rätt att under tiden från och med den 17 januari 2024 till och med den 31 januari 2024, för två (2) innehavda teckningsoptioner av serie TO2 påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med 13 december 2023 till och med 7 januari 2024, dock lägst en teckningskurs motsvarande Bolagets akties kvotvärde.

Om RMD

RMD är ett svenskt teknikföretag, baserat i Stockholm, som ut­vecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset manage­ment’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsin­dustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruk­tur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarkna­den, samt humanmarknaden. För järnvägsin­dustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva trans­port med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet.

Bakgrund till Erbjudandet och listningen

Bolaget upplever en stark efterfrågan baserat på antalet externa förfrågningar från och diskussioner med poten­tiella kunder och står nu inför en kommersialisering med en expansiv tillväxtstrategi på en global marknad. Fokus ligger inledningsvis primärt på att sälja systemplattformen till samtliga kundsegment på den europeiska järnvägsmarknaden, det vill säga, järn­vägsoperatörer, vagn- och lokägare, ägare av järnvägsinfrastruk­tur samt s.k. ’Entities in Charge of Maintenance’ (”ECM:s”). Vidare har Bolaget valt att fokusera försäljningen på vertikalt integrerad järnväg utanför Europa och adressera kundsegmenten vagn- och lokägare samt ägare av järnvägsinfrastruktur. Vertikalt integrerad järnväg avser aktörer som äger hela järnvägsekosystem, innefatt­ande lok och tågvagnar, räls samt annan järnvägsinfrastruktur, exempelvis gruvföretag.

I syfte att möjliggöra kommersialisering har styrelsen beslutat att genomföra en emission av Units, bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner, i samband med listningen på Spotlight Stock Market. RMD:s styrelse bedömer att marknadspotentialen i Bolagets befintliga, högteknologiska produkterbjudande tydligt motiverar en publik kapitalisering med efterföljande listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner.

Erbjudandet, inklusive Utökningsoptionen samt eventuell likvid från nyttjandet av teckningsoptionerna ska användas till att utveckla Bolagets verksamhet genom planerade aktiviteter i enlighet med följande prioritetsordning:

 1. Kommersialisering av Bolagets lösning, främst på den euro­peiska marknaden, med ökade försäljningsresurser och personal (cirka 35 procent)
 2. Utveckling och anpassning av Bolagets nuvarande hård- och mjukvara (cirka 35 procent)
 3. Rörelsekapital (cirka 20 procent)
 4. Forskning och utveckling av nya produkter (cirka 10 procent)

Jan Lindqvist, VD för RMD, kommenterar:

 ”En listning av RMD:s aktie på en publik marknadsplats har länge legat på Bolagets agenda. Med en färdigutvecklad plattform i kombination med att vi har påbörjat kommersialiseringsfasen anser vi att vi är redo att ta nästa steg i Bolagets utveckling. Järnvägsindustrin har under lång tid upplevt ett digitaliseringsbehov och vi är övertygade om att RMD kommer att vara en del av den tekniska utvecklingen på den s.k. smarta järnvägsmarknaden. Det märker vi inte minst på det antal förfrågningar vi fått, från såväl nationella som internationella aktörer, under våren. Med vårt plattformssystem, vilket bygger på artificiell intelligens, kommer vi kunna bidra till en effektivare, säkrare och mer lönsam järnväg. Vidare ser Bolaget stora möjligheter i att applicera vår patenterade teknik och kunskap på andra marknadsvertikaler, såsom andra transportalternativ, infrastruktur och människor. Genom Erbjudandet vill vi ge investerare chansen att ta del av den spännande tillväxtresa vi har framför oss”, säger Jan Lindqvist, VD för RMD. 

Informationsmemorandum och anmälan

Ett informationsmemorandum på svenska som innehåller fullständiga villkor för Erbjudandet har idag publicerats på RMD:s hemsida (www.railwaymetrics.com). Informationsmemorandumet finns även tillgängligt på Swedish North Point Securities AB:s hemsida (www.northpointsec.com) och på Nordic Issuing AB:s hemsida (www.nordic-issuing.se). Anmälan om teckning av Units görs via Avanza eller Nordnet.

Informationsmemorandumet har inte upprättats i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Erbjudandet.

Indikativ tidsplan

 • Teckningsperiod: 22 augusti – 7 september 2022
 • Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet: 9 september 2022
 • Likviddag: 13 september 2022 
 • Första dag för handel av RMD:s aktier på Spotlight Stock Market: 15 september 2022

Rådgivare

Swedish North Point Securities AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. 

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD

Telefon: +46 (0)70-587 76 26

E-mail: jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i RMD i någon jurisdiktion, varken från RMD eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Swedish North Point Securities AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsmemorandum avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats och i samband med listningen på Spotlight Stock Market har detta idag offentliggjorts och publicerats bland annat på RMD:s hemsida. Informationsmemorandumet har inte upprättats i enlighet med Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2) (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter.