Styrelsen för Railway Metrics and Dynamics genomför en riktad nyemission om cirka 11,3 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) (“RMD” eller “Bolaget”) har den 3 februari under bemyndigande från årsstämman som hölls den 20 april 2023, beslutat att genomföra en riktad nyemission av högst 5 573 082 aktier till ett begränsat antal på förhand vidtalade externa kvalificerade investerare samt vissa centrala befintliga aktieägare, till en teckningskurs om 2,02 kronor per aktie (den ”Riktade Nyemissionen”). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 11,3 miljoner kronor, före transaktionskostnader, och betalning sker dels kontant, dels genom kvittning. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom en volymvägd genomsnittskurs i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden mellan den 5 januari till och med 1 februari 2024, ökat med en premie om 20%, och bedöms därmed vara marknadsmässig. Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen avses användas till att skala upp Bolagets produktion och möta marknadens efterfrågan av Bolagets produkter.

Sammanfattning av den Riktade Nyemissionen

  • Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgår till 2,02 kronor per aktie och har fastställts genom en volymvägd genomsnittskurs i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden mellan den 5 januari till och med 1 februari 2024, ökat med en premie om 20%. 
  • Genom den Riktade Nyemissionen tillförs RMD cirka 11,3 miljoner kronor, före avdrag för transaktionskostnader, vilket Bolaget beräknar täcka Bolagets utgifter under minst 18 månader. Emissionslikviden ska erläggas genom kontant betalning. Styrelsen har dock utnyttjat rätten att medge kvittning i efterhand i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen, varvid fordringar mot Bolaget uppgående till totalt cirka 3,5 miljoner kronor från deltagare i den Riktade Nyemissionen kvittats mot aktier.
  • Den Riktade Nyemissionen riktas i sin helhet till ett begränsat antal på förhand vidtalade externa kvalificerade investerare som är strategiskt viktiga för Bolagets framtid samt vissa centrala befintliga aktieägare.
  • Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 5 573 082 aktier från 20 620 716 till totalt 26 193 798 och aktiekapitalet ökar med 222 923,288683 kronor från  824 828,672126 kronor till totalt 1 047 751,960809 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 27,1 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen. Ovan beräkningar bygger dels på att aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2, dels att den nyemission riktad till garanter som åtagit sig att teckna aktier motsvarande det antal teckningsoptioner av serie TO2 som ej utnyttjades av innehavare under nyttjandeperioden har registrerats hos Bolagsverket. Utfallet för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 meddelades genom pressmeddelande den 1 februari 2024 och styrelsens beslut om den riktade nyemissionen till garanterna meddelades genom pressmeddelande den 2 februari 2024

Den Riktade Nyemissionen

Allmänt

Styrelsen i RMD har den 3 februari, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 20 april 2023, beslutat om den Riktade Nyemissionen. Den Riktade Nyemissionen omfattar 5 573 082 nya aktier till en teckningskurs om 2,02 kronor per aktie och Bolaget tillförs härigenom cirka 11,3 miljoner kronor före transaktionskostnader. Bolaget beräknar att tillfört kapital täcker Bolagets utgifter under 18 månader.

Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden mellan den 5 januari till och med 1 februari 2024, ökat med en premie om 20%. I och med att teckningskursen fastställts genom en volymvägd genomsnittskurs under en angiven tidsperiod samt ökas med en premie om 20% anser styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

Nettolikviden i den Riktade Nyemissionen är främst avsedd att användas för att skala upp Bolagets produktion och möta marknadens efterfrågan av Bolagets produkter.

Motiv och överväganden

Bolagets styrelse har i samband med den Riktade Nyemissionen gjort en samlad bedömning avseende föreslagen avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och teckningskurs avseende den Riktade Nyemissionen. Bolaget genomför den Riktade Nyemissionen i syfte att få en större spridning av ägandet i Bolaget samt få in ett fåtal strategiska och kapitalstarka investerare och därigenom skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien samt för att finansiera Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Den Riktade Nyemissionen riktar sig till ett begränsat antal på förhand vidtalade externa kvalificerade investerare (”Externa Investerare”) som är strategiskt viktiga för Bolagets planer samt vissa centrala befintliga aktieägare (”Befintliga Aktieägare”). De Externa Investerarna har uttryckt önskemål om att investera i Bolaget. Bolagets styrelse och de Externa Investerarna har därefter gemensamt och på armlängds avstånd förhandlat villkoren för teckningskursen i den Riktade Nyemissionen, vilket resulterade i en premie om 20% mot den volymviktade genomsnittskursen under angiven tidsperiod. De Befintliga Aktieägarna är strategiskt viktiga för Bolaget och dess framtida utveckling mot bakgrund av den expertis och kunskap de besitter avseende den bransch Bolaget är verksam inom, vilket är varför de har erbjudits möjlighet att delta i den Riktade Nyemissionen. De Befintliga Aktieägarna har inte deltagit i förhandling avseende villkoren.

Bolagets styrelse har i samband med den Riktade Nyemissionen gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att genom en företrädesemission ta in erforderligt kapital, men har dragit slutsatsen att en företrädesemission, jämfört med en riktad emission, skulle medföra betydligt längre genomförandetid och därmed ökad marknadsriskexponering jämfört med en riktad emission. Med tanke på den fortsatt rådande volatiliteten som har kunnat observeras på marknaden, har styrelsen gjort bedömningen att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden. En företrädesemission skulle även sannolikt behöva genomföras till en lägre teckningskurs än i den Riktade Nyemissionen givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Styrelsen har i valet av emissionstyp dessutom bedömt det som positivt att Bolagets ägarbas, genom den Riktade Nyemissionen, förstärks och diversifieras ytterligare med en till kvalificerad investerare. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Styrelsens samlade bedömning är således att den Riktade Nyemissionen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Aktier och aktiekapital

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 5 573 082 från 20 620 716 till totalt 26 193 798 och aktiekapitalet ökar med 222 923,288683 kronor från 824 828,672126 kronor till totalt 1 047 751,960809 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 27,1 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

Ovan beräkningar bygger dels på att aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2, dels att den nyemission riktad till garanter som åtagit sig att teckna aktier motsvarande det antal teckningsoptioner av serie TO2 som ej utnyttjades av innehavare under nyttjandeperioden har registrerats hos Bolagsverket. Utfallet för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 meddelades genom pressmeddelande den 1 februari 2024 och styrelsens beslut om den riktade nyemissionen till garanterna meddelades genom pressmeddelande den 2 februari 2024.

Jan Lindqvist, VD för RMD, kommenterar:

”Railway Metrics & Dynamics disruptiva teknik är både efterfrågad och efterlängtad inom järnvägsbranschen. Nu står vi redo att få ut våra produkter på marknaden på en bred front, och få till stånd det paradigmskifte som tekniken medför. Därmed är det helt rätt läge att genomföra en nyemission som stärker bolagets expansion”, säger Jan Lindqvist, VD för RMD.

Rådgivare

Qap Legal är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen. 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder än sådana åtgärder som följer av svensk rätt. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U. S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den riktade emissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland eller Belarus och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland eller Belarus. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland eller Belarus.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ” kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Ett investeringsbeslut med anledning av den riktade emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Varken Bolaget, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.

Informationen är sådan som Railway Metrics and Dynamics Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-04 13:59 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Railway Metrics and Dynamics AB är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset management’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarknaden samt humanmarknaden. För järnvägsindustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet. RMD:s aktier handlas på Spotlight Stock Market.