Kommuniké från årsstämma den 18 april 2024 i Railway Metrics and Dynamics AB (publ)

Vid årsstämma i Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) (”Bolaget”), som ägde rum idag den 18 april 2024, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

  • Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.
  • Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
  • Årsstämman beslutade att bevilja envar av de styrelseledamöter som varit verksamma under räkenskapsåret 2023 och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
  • Årsstämman beslutade att styrelsearvoden, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med ett belopp om 35 000 kronor till styrelsens ordförande och 25 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som får ersättning av Bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode. Vidare beslutade årsstämman att revisorsarvoden ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att (i) omvälja nuvarande styrelseledamöter Howard McCall Jr., Jan Lindqvist, Irmhild Saabel och Helmuth Kristen, (ii) omvälja Howard McCall Jr till styrelsens ordförande och (iii) omvälja Anders Eriksson till suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt, att omvälja den auktoriserade revisorn Anna Anderson från R3 Revisionsbyrå KB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen genom att föra in en ny paragraf som möjliggör för Bolaget att hålla digitala bolagsstämmor i enlighet med 7 kap. 15 § Aktiebolagslagen (2005:551).
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens vid var tid gällande gränser. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet till att lämna marknadsmässig emissionsrabatt. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, https://railwaymetrics.com/investor/corporate-governance/.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Railway Metrics and Dynamics är ett svenskt teknikbolag grundat 2011. Bolaget utvecklar och levererar en heltäckande systemplattform för förvaltning och övervakning av materiella tillgångar i realtid. Plattformen bygger på patenterad sensorteknik, avancerade logaritmer, Machine Learning och AI. Bolaget riktar sig mot alla marknader, med fokus på tåg och järnvägsinfrastruktur. Bolagets marknad är global och det har sitt huvudkontor i Stockholm.