Railway Metrics and Dynamics Sweden AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) (”Bolaget” eller ”RMD”) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Bolaget är ett svenskt teknikföretag som utvecklar och säljer en heltäckande systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid.

RMD, som grundades 2011, är ett svenskt Stockholmsbaserat teknikbolag som utvecklar och säljer en heltäckande systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Systemplattformen bygger på en patenterad sensorteknik baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens. Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur men utöver detta kan RMD:s system med fördel komma att användas inom övriga transport- och infrastruktursmarknader, inklusive byggmarknaden och humanmarknaden. För järnvägsindustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet.

Emissionslikviden från förestående erbjudande avser att finansiera kommersialisering av systemplattformen, främst på den europeiska järnvägsmarknaden. Den avser även att finansiera ökade försäljningsresurser, personal, utveckling och anpassning av Bolagets nuvarande hård- och mjukvara, rörelsekapital samt forskning och utveckling av nya produkter.

Jan Lindqvist, VD för Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ), kommenterar

”En listning av RMD:s aktie på en publik marknadsplats har länge legat på Bolagets agenda. Med en färdigutvecklad plattform i kombination med att vi har påbörjat kommersialiseringsfasen anser vi att vi är redo att ta nästa steg i Bolagets utveckling. Järnvägsindustrin har under lång tid upplevt ett digitaliseringsbehov och vi är övertygade om att RMD kommer att vara en del av den tekniska utvecklingen på den s.k. smarta järnvägsmarknaden. Det märker vi inte minst på det antal förfrågningar vi fått, från såväl nationella som internationella aktörer, under våren. Med vårt plattformssystem, vilket bygger på artificiell intelligens, kommer vi kunna bidra till en effektivare, säkrare och mer lönsam järnväg. Vidare ser Bolaget stora möjligheter i att applicera vår patenterade teknik och kunskap på andra marknadsvertikaler, såsom andra transportalternativ, infrastruktur och människor. Genom Erbjudandet vill vi ge investerare chansen att ta del av den spännande tillväxtresa vi har framför oss”, säger Jan Lindqvist, VD för RMD.

Erbjudandet

Total emission omfattar maximalt 3 000 000 units där varje unit består av en (1) aktie, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 (”Erbjudandet”). Teckningskursen är 4,00 SEK per unit. Om samtliga units i Erbjudandet tecknas kommer Bolaget att tillföras en bruttolikvid om cirka 12,0 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader om ca 2,3 MSEK. Bolagets styrelse har även beslutat om en utökningsoption (”Utökningsoptionen”) bestående av ytterligare högst 1 500 000 units. Om samtliga units i Utökningsoptionen tecknas kommer Bolaget att tillföras en bruttolikvid om ytterligare cirka 6,0 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader om cirka 0,4 MSEK. Vid full tilldelning av Erbjudandet samt fullt utnyttjad utökningsoption tillförs Bolaget cirka 15,3 MSEK efter emissionskostnader om cirka 2,7 MSEK. Erbjudandet innefattar även teckningsåtagande om cirka 4,25 MSEK och garantiåtagande om cirka 7,75 MSEK, vilket totalt motsvarar cirka 100 procent av Erbjudandet. Minsta teckningspost är 1 250 units. Courtage utgår ej.

Teckning av units ska ske under tiden från den 22 augusti 2022 till och med den 7 september 2022.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger innehavaren rätt att under perioden 16 april 2023 – 30 april 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med 12 mars 2023 till och med 6 april 2023, dock lägst en teckningskurs motsvarande Bolagets akties kvotvärde.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 ger innehavaren rätt att under perioden 17 januari 2024 – 31 januari 2024 teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 13 december 2023 till och med 7 januari 2024, dock lägst en teckningskurs motsvarande Bolagets akties kvotvärde.

RMD:s värdering uppgår till cirka 58,7 MSEK (pre-money).

Notering på Spotlight Stock Market

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel i aktien beräknas till den 15 september 2022. Handel i TO1 och TO2 påbörjas så snart registrering hos Bolagsverket är färdigställd.

Information om aktien

Kortnamn: RMDX

ISIN: SE0011451921

Första dag för handel: 15 september 2022

Bolagets investeringsmemorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Nordberg

Head of Listings, Spotlight Stock Market

+46 70 589 80 07

listings@spotlightstockmarket.com