Transiro Int. AB genomför företrädesemission

Antalet aktier kommer i emissionen att öka med högst 6 072 146 aktier där två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,9 SEK per aktie.

Beslutet togs med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2017. Motivet till emissionen är att möjliggöra en snabbare expansion i linje med styrelsens strategi. Informationsmemorandum kommer att publiceras senast en dag innan teckningstiden påbörjas.

I det fall emissionen blir övertecknad, och om styrelsen finner det lämpligt, kommer ytterligare högst 2 222 222 aktier, till teckningskurs 0,9 SEK per aktie, att emitteras i första hand till de som tecknat i emissionen utan företrädesrätt och inte erhållit tilldelning i företrädesemissionen. Denna överteckningsoption kan vid fullt utnyttjande tillföra bolaget en total emissionslikvid om ytterligare 2 000 000 SEK.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 1 mars 2018 – 15 mars 2018

Avstämningsdag: 27 februari 2018

Sista dag inklusive teckningsrätter:
23 februari 2018 (sista dagen då aktien handlas inklusive teckningsrätter).
Ex-dag: 26 februari 2018 (första dag aktien handlas exklusive teckningsrätter).

Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 27 februari 2018 var aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,9 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsbelopp: 5 464 932 SEK (7 464 932 SEK inklusive övertilldelningsoption)

Antal aktier i erbjudandet: 6 072 146 aktier (8 294 368 aktier inklusive övertilldelningsoption)

Handel med BTA: Från 1 mars 2018 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

Handel med TR: 1 mars 2018 – 13 mars 2018

Teckning utan företräde: Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. från och med den 1 mars 2018 till och med den 15 mars 2018. Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”.

Antal aktier innan emissionen uppgår till 12 144 293 st aktier och vid fulltecknad emission uppgår totala antalet aktier till 18 216 439 stycken (20 438 661 aktier inklusive övertilldelningsoption).

Vid full teckning i företrädesemissionen kommer Transiro Int. AB att tillföras cirka 5,5 MSEK (7,5 MSEK inklusive övertilldelningsoption). Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader med omkring 0,8 MSEK.

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information kommer att offentliggöras i memorandum senast en dag innan teckningstiden påbörjas.

Teckningsanmälan insändes till:
Eminova Fondkommission, Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm
Fax: + 46 (0) 8 684 211 29
E-post: info@eminova.se

För mer information, vänligen kontakta:
Styrelseordförande Transiro – Thomas Edselius
Tel: 0730-911 211
E-post: ir@transiro.com

Transiro Int AB-img

Om Transiro

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar – idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com