Transtema Group AB offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarpresentation

Det prospekt som Transtema Group AB (”Transtema” eller ”Bolaget”) har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Transtemas aktieägare om cirka 60,2 MSEK (”Företrädesemissionen”) har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Med anledning av Företrädesemissionen bjuder Transtema in till investerarträff den 19 februari

Prospekt

Det prospekt som Transtema har upprättat med anledning av den förestående Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt sammanfattande folder och anmälningssedlar kan erhållas från Transtema och Erik Penser Bank samt hålls tillgängliga på Transtemas webbplats (www.transtemagroup.se) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Sammanfattningsfolder kommer att sändas per post till Transtemas direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att teckningsperioden inleds.

Inbjudan till investerarpresentation

Med anledning av Företrädesemissionen presenterar Transtema Bolagets verksamhet och framtidsplaner hos Erik Penser Bank den 19 februari kl 12.00 på Apelbergsgatan 27, Stockholm.

Anmälan ska ske till Erik Penser Bank via e-post till seminarium@penser.se. Observera att antalet platser är begränsade.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Transtema erhöll en (1) teckningsrätt per aktie som innehades på avstämningsdagen den 11 februari 2020.
  • Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i Transtema.
  • Teckningskursen är 5,50 SEK per aktie.
  • Transtema tillförs vid full teckning cirka 60,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning sker under perioden 13 – 27 februari 2020.
  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 13 – 25 februari 2020.
  • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och externa investerare om 22,4 MSEK, motsvarande 37,1 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har därutöver erhållit emissionsgarantier från befintliga aktieägare och externa investerare om 37,9 MSEK, motsvarande 62,9 procent. Sammanlagt uppgår teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 60,2 MSEK, motsvarande 100,0 procent.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Vinge Advokatbyrå är legal rådgivare till Transtema i samband med Företrädesemissionen.

 

För mer information kontakta:

Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00

Henning Sveder, CFO, 031-746 83 00

 

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / certifiedadviser@penser.se).

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; (i) Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av kommunikationsnät samt (ii) Transtema Emerging Business som marknadsför lösningar för datalagring samt tillhandahåller utbildning inom kommunikationsnätsområdet. Nettoomsättning i Transtema Group AB år 2019 var 1 497 Mkr (868). Antal anställda i koncernen är ca 900.

Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Transtema. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Transtema kommer endast ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 12 februari 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Transtema har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.