Transtema Group AB presenterar långsiktig finansieringslösning inbegripande omförhandlade villkor med kreditgivare samt säkerställd företrädesemission.

Transtema Group AB (”Transtema” eller ”Bolaget”) har ingått en långsiktig överenskommelse med kreditgivare avseende förlängda amorteringsplaner. Som en del i uppgörelsen kallar styrelsen i Transtema till extra bolagsstämma för att besluta om en fullt säkerställd nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Sammanfattning av överenskommelsen

  • Transtemas styrelse föreslår en Företrädesemission om totalt 60,2 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är föremål för beslut vid extra bolagsstämma den 20 januari 2020. Avstämningsdag för Företrädesemissionen infaller den 11 februari 2020 och teckningsperioden löper under perioden 13 – 27 februari 2020. Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
  • Transtema kommer under en tvåårsperiod med början i april 2020 att amortera ned sin belåning hos koncernens bank med 60 MSEK.
  • Transtema och Ericsson har kommit överens om att den del av den fasta köpeskillingen avseende Bolagets förvärv av Transtema Network Services AB (”TNS”) om totalt 60 MSEK som skulle ha erlagts i februari respektive augusti 2020 amorteras ned under en tvåårsperiod med början i april 2020. Vidare är Transtema och Ericsson överens om att den potentiella tilläggsköpeskillingen om maximalt 45 MSEK inte ska utgå.
  • Transtemas förbättrings- och lönsamhetsprogram, vilket informerats om tidigare, följer utsatt plan. Tillsammans med förbättrade affärsvillkor med väsentliga kunder för bland annat TNS förväntas detta ha positiv inverkan på Transtemas marginalutveckling från och med första kvartalet 2020.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Transtema genomför för närvarande ett omfattande strategiskifte mot företrädesvis service, drift och tekniska tjänster. Detta efter att branschspecifika utmaningar medförde att såväl konkurrenter till Transtema försattes i konkurs som att Bolagets egna dotterbolag inom affärsområdet Infrastructure inriktade mot entreprenad- och schaktarbeten i samband med fiberutbyggnad till hushåll, s k Fiber To The Home (”FTTH”), avvecklades. Den nya strategin bedöms av ledningen ha goda förutsättningar för att bli framgångsrik då den innebär förbättrad lönsamhet, minskade risker i Bolaget genom mer förutsägbara kassaflöden och en stabilare beläggning året runt.

Samtidigt som verksamheten inriktad mot FTTH har avvecklats fortsätter Transtema med övrig verksamhet inom design och byggnation, även inom fiber, men då inriktat mot lönsamma och större infrastrukturprojekt utan de branschspecifika problem som präglade FTTH-marknaden. Detta medför att Transtema bibehåller viktig kompetens och kan erbjuda sina kunder hela leverantörskedjan från projektering till service och eftermarknad via byggnation av fasta och mobila kommunikationsnät.

En stark förtroendesignal är den överenskommelse med kreditgivare beträffande villkor rörande checkkredit, betalningsplan avseende förvärvsköpeskilling samt affärsstruktur för serviceverksamheten som Bolaget nu träffat. Sammantaget bidrar uppgörelsen till att kraftigt förbättra Transtemas aktuella situation genom klarlagda förutsättningar samt förlängd amorteringshorisont. Vidare följer Transtemas förbättrings- och lönsamhetsprogram, vilket informerats om tidigare, utsatt plan. Tillsammans med förbättrade affärsvillkor med väsentliga kunder för bland annat TNS förväntas detta ha positiv inverkan på Transtemas marginalutveckling från och med första kvartalet 2020.

Som en del i uppgörelsen med ovan intressenter genomför Bolaget aktuell Företrädesemission, vilken tillför Bolaget en emissionslikvid om ca 60,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden avses disponeras för följande användningsområden: Förstärkning av likviditeten i koncernen, förstärkning av det egna kapitalet i moderbolaget samt för att finansiera nya större projekt som Bolaget förväntas ta under 2020.

Kommentar från Magnus Johansson, VD och koncernchef i Transtema

Med dagens överenskommelse har vi tagit ett betydande och avgörande steg för att återfå Transtema till ett lönsamt bolag. Det tillåter oss att fortsätta jobba konstruktivt och långsiktigt med de konsekvent lönsamma bolagen i koncernen och hantera våra finansiella skyldigheter i en takt som vår verksamhet klarar av. I kombination med den nya övergripande strategin ser vi goda möjligheter för vi under 2020 ska leverera ett klart bättre resultat än under 2019.

Företrädesemissionen

Som ett led i den bredare överenskommelsen föreslår Transtemas styrelse att genomföra Företrädesemissionen som tillför 60,2 MSEK före transaktionskostnader. Emissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 11 februari 2020. För varje, på avstämningsdagen, innehavd aktie i Transtema erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i Bolaget till teckningskursen 5,50 per ny aktie.

Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier, i andra hand till övriga som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranter i förhållande till garanterat belopp.

Teckningskursen per aktie uppgår till 5,50 SEK. Totalt kommer högst 10 954 468 aktier att emitteras genom Företrädesemissionen motsvarande ett emissionsbelopp om ca 60,2 MSEK före transaktionskostnader.

I Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 10 954 468 SEK till 38 340 639 SEK. Antalet aktier kommer att öka med 10 954 468 till 38 340 639 aktier.

Företrädesemissionen kräver att extra bolagsstämma, den 20 januari 2020, beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske genom separat pressmeddelande.

Teckningsåtaganden och garantiförbindelser

Mad anledning av Företrädesemission har Magnus Johansson (VD och största aktieägare), Göran Nordlund, Jonas Nordlund och Carl Schneider ingått teckningsförbindelser om ca 14,1 MSEK, motsvarande ca 23,5 procent. Garantikonsortiet har ingått teckningsförbindelser om ca 8,2 MSEK, motsvarande ca 13,6 procent, genom övertagande av teckningsrätter. Resterande belopp av Företrädesemissionen, 37,8 MSEK, motsvarande 62,9 procent, omfattas av emissionsgarantier.

Preliminär tidplan

Extra bolagsstämma

20 januari 2020

Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen

7 februari 2020

Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen

10 februari 2020

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

11 februari 2020

Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

12 februari 2020

Teckningsperiod

13-27 februari 2020

Handel i teckningsrätter

13-25 februari 2020

Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

3 mars 2020

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Vinge Advokatbyrå är legal rådgivare till Transtema i samband med Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:

Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00

Henning Sveder, CFO, 031-746 83 00

Denna information är sådan information som Transtema Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019 kl. 08.30 CET.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (08-463 83 00 / certifiedadviser@penser.se).

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; (i) Transtema Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av kommunikationsnät och aktiv kommunikationsutrustning samt (ii) Transtema Emerging Business som marknadsför lösningar för datalagring samt tillhandahåller utbildning inom kommunikationsnätsområdet. Transtema Group AB omsatte 1 058 Mkr år 2018. Inklusive den i augusti 2018 förvärvade fältserviceverksamheten Transtema Network Services AB omsätter koncernen ca 2 miljarder kr på årsbasis. Antal anställda i koncernen är ca 1 000. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Transtema. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Transtema kommer endast ske genom det prospekt som Bolaget planerar att offentliggöra den 12 februari 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Transtema har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.