Transtemas företrädesemission övertecknad – Bolaget tillförs 78,2 MSEK

Transtema Group AB (publ) (”Transtema” eller ”Bolaget”) har slutfört den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen 11 juli 2018 och godkändes av extra bolagsstämman 10 september 2018 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden avslutades 1 oktober 2018 och utfallet visar att 3 573 306  aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 91 procent av Företrädesemissionen, och att det därutöver ansöktes om teckning av 1 016 289  aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 26 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen övertecknades således med 17 procent och ingångna garantiåtaganden behöver inte tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillför Bolaget 78,2 MSEK före emissionskostnader.

Kommentar från Magnus Johansson, Verkställande direktör
”Det är mycket glädjande att vi framgångsrikt genomfört nyemissionen och därmed har goda förutsättningar att fortsätta expansionen av vår verksamhet. Det positiva utfallet är ett tecken på att våra aktieägare såväl som marknaden har ett stort förtroende för Transtema, vilket vi ska förvalta på bästa sätt genom att vidareutveckla verksamheten.”

Teckning och tilldelning
Den som på avstämningsdagen 14 september 2018 var registrerad som aktieägare i Transtema ägde rätt att med företräde teckna nya aktier i Bolaget. För varje innehavd aktie erhölls en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 20,00 SEK. Härutöver erbjöds möjligheten att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga ägare uppgående till 78,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet som publicerades av Bolaget 14 september 2018. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras 5 oktober 2018. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, 9 oktober 2018, i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Endast de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital
Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital öka med 3 912 310,00 SEK till sammanlagt 27 386 171,00 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer öka med 3 912 310 aktier till totalt 27 386 171 aktier. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår till 14,3 procent av totala kapitalet och röster i Bolaget.

Handel med BTA
Handel med betald tecknad aktie (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North fram till dess att Bolaget registrerat Företrädesemissionen hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske under vecka 42, 2018.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Transtema i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Transtema.

För mer information kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; Nät, som konstruerar och bygger kommunikationsnät och Teknik, som designar, ny- och utbygger nätelektronik och aktiv kommunikationsutrustning. Transtema Group AB omsatte 970 Mkr år 2017. Inklusive den i augusti 2018 förvärvade fältserviceverksamheten Transtema Network Services AB omsätter koncernen ca 2 miljarder kr på årsbasis. Antal anställda i koncernen är därmed ca 1 200. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Transtema Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 4 oktober 2018, kl. 21:45 CET.