Utnyttjandeperioden för Alzinovas teckningsoptioner av serie TO2 2020/2022 inleds idag

Alzinova AB (publ) (“Alzinova” eller “Bolaget”) genomförde under oktober 2020 en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”) samt en riktad emission av units till emissionsgaranterna i Företrädesemissionen som ersättning för deras garantiåtaganden (”Riktade emissionen”). De units som emitterades i Företrädesemissionen och den Riktade emissionen bestod av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 2020/2022 (”teckningsoptionerna”). Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna inleds idag, den 24 januari 2022, och pågår till och med den 7 februari 2022. Två teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Alzinova. Teckningskursen per aktie som tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna har, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna, fastställts till 6,50 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Alzinova att tillföras cirka 26,5 MSEK före emissionskostnader.

Kommentar från Alzinovas VD, Kristina Torfgård
”När vi nu har tagit vår läkemedelskandidat, ALZ-101, in i klinisk fas har vi nått ett viktigt delmål i arbetet med att utveckla ett terapeutiskt vaccin riktat mot de neurotoxiska oligomererna för behandling av Alzheimers sjukdom. Vårt mål att utveckla långverkande och effektiva behandlingar som gör det möjligt för patienter att leva ett aktivt och självständigt liv, utan någon inverkan av Alzheimers sjukdom, har nu kommit lite närmare.
Vi ser fram emot ert fortsatta stöd och förtroende för Alzinovas vidare utveckling med att förbereda och optimera förutsättningarna inför starten av en klinisk fas 2-studie." – Kristina Torfgård, VD.

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum
Innehavare av teckningsoptioner som önskar utnyttja dessa för att teckna aktier måste själva anmäla det i god tid före den 7 februari 2022. Teckningsoptionerna som inte utnyttjats innan dess förfaller utan värde. Innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner kan sälja dessa. Handel med teckningsoptionerna pågår till och med den 3 februari 2022.

Detaljerad information och instruktioner för teckning
Utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner
Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner förvaltarregistrerat (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) ska anmäla utnyttjandet av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 7 februari 2022 då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Utnyttjande av direktregistrerade teckningsoptioner
Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner direktregistrerat (innehav på VP-konto) ska anmäla utnyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för utnyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet Hagberg Aneborn Fondkommission tillhanda senast den 7 februari 2022.

Anmälningssedel finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.alzinova.com, www.hagberganeborn.se, www.redeye.se). Observera att betalning för de nya aktierna ska vara Hagberg Aneborn tillhanda senast den 7 februari 2022 i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Handel med TO2 2020/2022
De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner har möjlighet att sälja dem på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 3 februari 2022 under kortnamn ALZ TO2 och med ISIN SE0014957270. Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 7 februari 2022 eller säljs senast den 3 februari 2022 förfaller utan värde.

Utfall och leverans av nya aktier
Utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 10 februari 2022. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på tecknarens värdepappersdepå så som interimsaktier (IA) fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Alzinova.

Antal teckningsoptioner och möjlig intäkt från utnyttjandet
Antal teckningsoptioner uppgår till 8 142 309. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Alzinova att tillföras cirka 26,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Alzinova öka med 4 071 154 aktier till 19 846 878 aktier och aktiekapitalet öka med 1 070 713,502 kronor till 5 219 728,914 kronor. Detta medför en utspädning om cirka 20,51 procent baserat på antalet aktier i Alzinova efter fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga i det prospekt som styrelsen för Alzinova upprättade i samband med företrädesemissionen 2020. Prospekt finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeyes respektive hemsidor. Det finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Investerarpresentationer
Alzinova kommer att presentera på Redeye Forum Special: Transactions den 3 februari 2022. Information om eventet finns på Redeyes hemsida.

Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Hagberg Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD Alzinova
Tel: +46 70 846 79 75
e-mail: kristina.torfgard@alzinova.com

Om Alzinova
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa neurotoxiska amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de toxiska amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknik utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i tidig preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se, +46 (0)768-532 822. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com.