Valberedning i Lumito utsedd

Vid årsstämman 2022 beslutades att valberedningen i Lumito AB (publ) ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik per den sista bankdagen i september från Euroclear Sweden AB, kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vardera har rätt att utse varsin representant att utgöra valberedning.

Valberedningen inför årsstämman 2023 i Lumito AB (publ) består av följande personer:

Masoud Khayyami, representant för MTT Capital AB samt Cardeon AB, utsedd av styrelsens ordförande i enlighet med de tre röstmässigt största aktieägarna.
Mats Olsby, utsedd av styrelsens ordförande i enlighet med de tre röstmässigt största aktieägarna.
Håkan Andersson, utsedd av styrelsens ordförande i enlighet med de tre röstmässigt största aktieägarna.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2023 avseende val av stämmoordförande, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt val av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag för styrelsearvoden samt principer för tillsättande av ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningens arbete inför årsstämman 2024.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till följande adress:

Lumito AB
Att: Valberedningen
Mårtenstorget 5
223 51 Lund

Förslag kan även lämnas per e-post till följande adress: valberedning@lumito.se

För att valberedningen ska hinna behandla inkomna förslag bör dessa vara valberedningen tillhanda senast tisdag den 14 mars 2023. Valberedningens förslag kommer att presenteras i god tid innan årsstämman och offentliggöras på bolagets hemsida i samband därmed.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Styrelseordförande Urban Widén
e-post: urban.widen@bluepartner.se

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.