Första internationella förstudien visar lovande resultat med Lumitos teknik på njurbiopsier

Lumitos konceptstudie ”Utility of Upconversion Nanoparticles Based Immunohistochemistry in Diagnostic Renal Biopsies”, i samarbete med Dr Kishore Gopalakrishnans forskargrupp vid University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust i Storbritannien, har nu avslutats med lovande resultat.

Dr Kishore Gopalakrishnan, ansvarig njurpatolog vid UHC University Hospital Coventry, kommer att presentera resultaten av konceptstudien vid Liverpool Pathology 2023 i juni genom en posterpresentation.

”Det är glädjande att få det bekräftat hur Lumitos teknik visar lovande resultat för flera olika indikationer, vilket ger oss möjligheten att inom en snar framtid förbättra patologers arbete vid vävnadsanalys inom flera olika områden.” kommenterar VD Mattias Lundin.

Förstudien, som påbörjades under förra året, har syftat till att undersöka möjligheterna att med Lumitos teknik detektera deposition av immunkomplex och komplement i njurbiopsier. Förhoppningen när studien inleddes var att resultatet kommer att påvisa att Lumitos teknik framgångsrikt kan användas för att upptäcka deposition av immunoglobulin och komplement i njurvävnad, vilket kan erbjuda forskare och så småningom kliniker ytterligare en indikation där bolagets teknik med fördel kan användas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Mentor.