Presentation av resultat från förstudie med hjälp av Lumitos avbildningsteknik

I december 2022 publicerades den vetenskapliga artikeln med titeln ”Extracellular galectin 4 drives immune evasion and promotes T-cell apoptosis in pancreatic cancer” i tidskriften Cancer Immunology Research. Huvudförfattaren till den publicerade artikeln, Tommy Lidström, var på plats hos Lumito i mitten av februari för att presentera resultatet, som en del av Lumitos första exklusiva presentation som hölls för potentiella slutkunder i Öresundsregionen.

För de som inte haft möjlighet att närvara under de fysiska presentationstillfällena, eller som är intresserade av att se presentationen, finns den nu uppladdad på Lumitos hemsida.

Bakom artikeln står Daniel Öhlunds forskargrupp vid Umeå Universitet vars ambition är att utveckla nya strategier för att tidigt kunna diagnostisera och behandla bukspottkörtelcancer. Bukspottkörtelcancer har mycket dålig prognos då den ofta upptäcks när den redan har spridit sig och det finns få effektiva behandlingsalternativ.

Forskargruppen har genomfört en förstudie där man avsåg att kartlägga hur Lumitos UCNP-teknik (Up-Converting Nano Particles) kunde användas för att förbättra möjligheten att åskådliggöra proteinuttryck i bukspottkörtelcancer. Med hjälp av Lumitos avbildningsteknik har gruppen bland annat undersökt om galectin 4 sprider sig via sekretion från cancercellerna ut i tumörens stödjevävnad, tumörstromat. Lumitos teknik har inneburit bättre möjligheter, jämfört med andra immunohistokemiska metoder, att åskådliggöra utsöndrade proteiners penetrans i tumörstromat. Förstudien avslutades med gott resultat.

Länk till presentationen här: https://lumito.se/presentationer/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Mentor.