VETERANPOOLEN AB kallar till årsstämma

Styrelsen för Veteranpoolen AB har beslutat kalla till årsstämma torsdagen den 18 juni 2020. För mer detaljerad information om innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

För ytterligare information, kontakta delagare@veteranpoolen.se.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VETERANPOOLEN AB

Veteranpoolen AB håller årsstämma torsdagen den 18 juni 2020 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Hantverksgatan 30 i Kungsbacka.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

dels             vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 juni 2020,

dels             anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredagen den 12 juni 2020.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Veteranpoolen AB att. Richard Lindström, Hantverksgatan 30, 434 42 Kungsbacka eller per e-post: delagare@veteranpoolen.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19

 • För att minska risken för smittspridning med anledning av COVID-19 har Veteranpoolen  beslutat att vidta ett antal förebyggande åtgärder inför årsstämman
 • Registrering och inpassering till stämmolokalen startar kl. 12.30
 • Platser i lokalen kommer att möjliggöra distansering
 • Anföranden från styrelseordförande och VD kommer att begränsas
 • Det kommer inte att serveras någon förtäring till deltagarna
 • Handlingar kommer endast att finnas i mindre omfattning. Deltagare förväntas ta del av handlingarna via företagets hemsida, www.veteranpoolen.se
 • Utöver styrelseordförande och VD kommer styrelseledamöter och personer från bolaget att delta i begränsad omfattning.

Deltagare som har sjukdomssymptom, tillhör en riskgrupp, varit på resa eller på annat sätt medför en utökad risk för smittspridning, enligt Folkhälsomyndigheten, bör inte närvara. Kan eller bör man inte närvara, vänligen tillse att fullmakter kommer till ombud i god tid för att säkerställa röstningsberättigande. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via www.veteranpoolen.se.

Veteranpoolen önskar vidare att enbart röstberättigade deltar på stämman, och ser gärna att biträden och andra intressenter avstår från att närvara vid årsstämman i år. Veteranpoolen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid behov kommer ovan försiktighetsåtgärder att uppdateras.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 juni 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.veteranpoolen.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas på samma sätt som anmälan kan göras enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2019
 8. Beslut om:
 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2019
 2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2019
 1. Beslut om antalet styrelseledamöter
 2. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
 3. Val av styrelseledamöter
 4. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
 5. Beslut om arvode till revisorn
 6. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
 7. Beslut om valberedningsinstruktion
 8. Beslut om ändring av bolagsordningen
 9. Stämmans avslutande

FÖrslag till beslut

Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår och att disponibla vinstmedel balanseras i

ny räkning.

Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter, beslut om arvode till styrelseledamöterna, val av styrelseledamöter, beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter, beslut om arvode till revisorn, samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkterna 914)

Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämman.

Punkt 9: Styrelsen ska oförändrat bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10: Styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 120 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Punkt 11: Till ordinarie styrelseledamöter föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius, Sabine Söndergaard och Andreas Gindin.

Punkt 12: Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 13: Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall förslaget också blir bolagsstämmans val, det avser att även fortsättningsvis utse auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg som huvudansvarig för revisionen.

Förslag till beslut om valberedningsinstruktion (punkt 15)

Valberedningen föreslår att stämman antar följande valberedningsinstruktion:

Valberedningen skall bestå av minst en och maximalt fyra ledamöter. Styrelsens ordförande ska senast den 30 november varje år kontakta de röstmässigt tre största aktieägarna i bolaget per 30 september samma år, och be dem att nominera en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Bedömningen av vilka de röstmässigt största ägarna är, skall baseras på ägarstatistik eller annan tillgänglig information om aktieägandet i bolaget. Som aktieägare ska även räknas sådan grupp av två eller flera aktieägare (aktieägargrupp) som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet.

Om någon aktieägare eller aktieägargrupp avstår från sin rätt att nominera representant, ska den aktieägare eller aktieägargrupp som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att nominera en representant. Ägare som inte är bland de röstmässigt tio största ägarna skall dock aldrig erbjudas att nominera en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast fyra månader före årsstämman. Den röstmässigt största aktieägaren som vill delta i valberedningen ska också vara valberedningens ordförande och sammankallande. Ordföranden i valberedningen har utslagsröst vid lika röstetal.

Den nu sittande valberedningen ska entledigas och ersättas av en ny när sådan utsetts enligt ovan angivna principer. Aktieägare som vill ingå i en aktieägargrupp inför denna process ska anmäla det till den nya styrelsens ordförande utan dröjsmål.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna/aktieägargrupperna som nominerat ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna/aktieägargrupperna, så ska ledamöter nominerade av dessa aktieägare/aktieägargrupper ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare/aktieägargrupper som tillkommit bland de tre till röstetalet största ska äga nominera sina representanter. Inga förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Aktieägare/aktieägargrupp som nominerat representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och nominera ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare/aktieägargrupp som nominerade ledamoten äga rätt att nominera en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen ska fullfölja de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen, vilket per dagen för detta förslag innebär att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till revisor, (c) förslag till styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (e) förslag till arvode till revisorn, (f) förslag till ordförande på årsstämman och i förekommande fall (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning. Valberedningen ska lämna sina förslag till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie årsstämma.

Valberedningsinstruktionen gäller till dess årsstämman i Veteranpoolen AB beslutar om att anta en ny valberedningsinstruktion.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt i huvudsak följande.

Bolagsstämma ska även kunna hållas i Göteborg. Bolagsordningens § 2. (Säte), föreslås därför få följande nya lydelse:

Styrelsen ska ha sitt säte i Kungsbacka kommun, Hallands län. Bolagsstämma ska hållas i Kungsbacka, Stockholm eller Göteborg.

Med anledning av kommande ändringar om avstämningsdag för bolagsstämma föreslås bolagsordningens § 9 (Deltagande i bolagsstämma) få följande nya lydelse:

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman ska göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillsammans med annan dokumentation kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.veteranpoolen.se senast från och med tre veckor före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________

Kungsbacka i maj 2020

Veteranpoolen AB (publ)

Styrelsen