Vindkraften växer hos Sveaskog

Pressmeddelande 2020-02-06

Det är medvind i vindkraftsverksamheten. Vindkraftsverk på Sveaskogs mark levererar drygt 3 TWh per år. Det är tio procent av Sveriges totala vindkraftsel. Nu planerar Sveriges största skogsägare en fördubbling av antalet vindkraftverk för att bidra än mer till Sveriges energipolitiska mål om ett helt förnybart elsystem till 2040.

Vindkraftverk

Sveaskog har ambitionen att visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Att upplåta mark och därigenom bidra till en utbyggnad av vindkraft, på omsorgsfullt utvalda platser, är därför en prioriterad verksamhet för Sveriges största skogsägare. På Sveaskogs marker finns idag drygt 400 befintliga vindkraftverk. Ytterligare cirka 400 vindkraftverk är under byggnation och därutöver är cirka 500 nya verk under planering/projektering.

– Vindkraft är för närvarande det billigaste sättet att bygga ut förnyelsebar energiproduktion i stor skala. Vi som stor statlig markägare är en viktig aktör i denna omställning. Redan idag kommer mer än 10 procent av Sveriges vindkraftsel från vindkraftsverk på våra marker, säger Tomas Fransson, bolagslantmätare och ansvarig för vindkraft på Sveaskog.

Sverige har ett energipolitiskt mål om ett helt förnybart elsystem till år 2040. Under 2019 producerade ungefär 4 200 vindkraftsturbiner 20 TWh el i Sverige.

Fakta: Sveaskogs riktlinjer för etablering av vindkraft
All projektering och etablering av vindkraft på Sveaskogs marker följer de riktlinjer som tagits fram av svenska FSC och godkänts av internationella FSC. Etablering av vindkraftverk är inte aktuellt inom naturvårdsarealer, i ekoparker eller inom så kallade ej utbytbara naturvårdsskogar.

 

För mer information, kontakta:
Tomas Fransson, ansvarig vindkraft Sveaskog, 08-655 90 81
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50,
press@sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se