Yield Life Science meddelar avstämningsdag för utdelning av aktier i Isofol Medical

Styrelsen i Yield Life Science föreslår på årsstämman i Yield Life Science den 26 februari att så stor del av innehavet som möjligt i Isofol Medical delas ut till aktieägarna. Beslutet innebär att var sextonde aktie i Yield Life Science ger rätt till en aktie i Isofol Medical.  

Efter utdelningen minskar Yield Life Science innehav i Isofol Medical från 969 251 stycken aktier till 33 470 stycken.

För mer info:
Anders Hilmersson, VD Yield Life Science, 0709 424835

Denna information är sådan information som Yield Life Science är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2018.

Yield Life Science-img

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Yield Life Science AB, S Allégatan 13, 413 01 Göteborg Tel 0709-424835 info@yield.nu