Zenergy annonserar utfallet i företrädesemissionen och söker ytterligare finansiering inför färdigställandet av projektet Illern1

Zenergy’s företrädesemission tecknades till ca 27,1 MSEK eller ca 56 %

Den 18 juni 2018 avslutades teckningstiden i Zenergy AB:s företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades till ca 27,1 MSEK motsvarande en teckning på ca 56 %. Av teckningen på 27 112 830 SEK tecknades 22 541 497,50 SEK med teckningsrätter, 3 222 370,50 SEK utan företrädesrätt och 1 348 962 SEK tecknades av garantikonsortiet. Genom företrädes-emissionen tillförs bolaget ca 27,1 MSEK före emissionskostnader, emissionskostnaderna förväntas uppgå till ca 2,7 MSEK exklusive kostnaden för emissionsgarantin. Ersättning till garanterna uppgår antingen till 10 % kontant alternativt 12 % i form av nyemitterade aktier.

Olle Magnusson VD;

Vi är väldigt glada för det stora intresset för Zenergy med våra olika affärsområden. Emissionslikviden säkerställer en fortsatt framgångsrik bearbetning av marknadspotentialerna. Vi välkomnar alla aktieägare att delta i byggandet av framtidens bostäder och skolor. Det får inte bli dyrt att bygga bra och energieffektiva smarta nära noll energi bostäder.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Zenergy att uppgå till 50 584 697 stycken, vilket ger ett aktiekapital om 11 128 634,99 SEK. I det fall garanterna utnyttjar sin rätt att erhålla ersättning i aktier ökar antalet aktier med ytterligare maximalt 2 000 000 aktier till maximalt 52 584 697 aktier motsvarande ett aktiekapital om maximalt 11 568 635,05 SEK.

Handel med BTA
Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registreringen beräknas ske i början på juli 2018.

Tilldelning i företrädesemissionen.
Totalt inkom anmälningar motsvarande ca 25,8 MSEK inklusive teckningsåtagande. 15 027 665 aktier tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt vilket motsvarar cirka 46 procent av emissionsvolymen. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut från och med 25 juni 2018.

Rådgivare
Göteborg Corporate Finance var finansiell rådgivare till Zenergy i samband med företrädesemissionen och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitutet.

Ytterligare finansiering

Zenergy har via ett dotterbolag tecknat avtal med crowdfunding-plattformen Tessin om att lansera en finansiering av ett projekt i Skillingaryd bestående av 23 hyresrättbostäder fördelade på tre husblock. Total beräknad volym för lånet är 17 mkr med en löptid på upp till 36 månader. Lånet kommer att tas upp i dotterbolaget och bland annat säkerställas med fastighetspant. Ett av dessa husblock är en Nära noll-energibyggnad som redan 2018 uppfyller EU:s stränga energieffektiviseringskrav som träder i kraft 2021. Tillträde till bostäderna i Nära noll-energibyggnaden är planerat till oktober 2018.

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0707 – 61 81 33

E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2018.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter.

Samarbetet med K-fastigheter är värt ca 700 MSEK under en femårsperiod. Samarbetet genom ramavtalet med Karlsson Equity Holding AB och beställningsåtagandena är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid slutbesiktning under 2018.

Handelsbeteckningen för aktien på AktieTorget är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340, info@zenergy.se, www.zenergy.se