#18-63 Uppdatering rörande observationslistning av Concent Holding AB

Concent Holding AB (”Concent”), vars aktier är upptagna till handel på Nordic MTF, placerades under observation den 25 november 2016 efter att bolagets revisor KPMG avslutade sitt uppdrag i bolaget genom förtida avgång. Placeringen under observation har sedan uppdaterats den 8 februari 2017, mot bakgrund av den osäkerhet som rådde rörande bolaget avseende ett antal områden efter den information som offentliggjordes av bolaget samma dag, samt den 29 mars 2017 efter att Concent offentliggjorde att bolaget inte avsåg att erlägga räntebetalning på dess obligationslån enligt dess villkor.

Concent offentliggjorde idag den 21 juni följande:

Concent Holding AB (publ):s (”Concent”) dotterbolag Östermyra Bruk AB (publ) (”Östermyra”), org.nr 556982-9178, initierade den 27 februari 2018 ett skriftligt förfarande inom ramen för Östermyras obligationslån emitterat den 12 september 2016 om nominellt cirka 200 MSEK med slutlig förfallodag den 12 februari 2018 (”Obligationslånet”). I korthet var syftet med det skriftliga förfarandet att obligationsinnehavarna skulle ges möjlighet att godkänna Östermyras förslag att konvertera obligationsinnehavarnas fordringar under Obligationslånet till nya preferensaktier i ett nybildat holdingbolag som vid konverteringstidpunkten skulle äga samtliga aktier i Östermyra (”Konverteringen”). Den 16 mars 2018 meddelade koncernen att erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna godkänt Östermyras förslag. Konverteringen var villkorad av att Östermyra senast den 30 juni 2018 lyckats säkra finansiering med ett belopp som garanterade byggstart.

Östermyra får idag meddela att villkoret om finansiering inte uppfyllts vilket innebär att Konverteringen enligt förslaget som gick ut den 27 februari 2018 inte kommer att genomföras. Med anledning av detta kallar Östermyra obligationsinnehavarna till ett investerarmöte där möjliga lösningar ska diskuteras. Obligationsinnehavarna kommer att kontaktas genom agenten, Intertrust (Sweden) AB:s, försorg och tillsändas all nödvändig information för att kunna delta på investerarmötet.

Efter att investerarmötet hållits och Östermyra har utvärderat de möjliga lösningarna kommer Östermyra att återkomma med mer information om Obligationslånet och därmed även med information rörande framtiden för Barents Center.

Mot bakgrund av detta tydliggör NGM-börsen härmed att aktierna i Concent fortsatt är placerade under observation, eftersom väsentlig osäkerhet alltjämt råder rörande bolaget och värderingen av dess aktier. Placeringen under observation gäller tills annat meddelas av börsen.

Information om instrument som omfattas:

Listningsnamn: Concent Holding B

Kortnamn: COHO MTF B

ISIN-nummer: SE0006731691

CFI-kod: ESVUFR

FISN-kod: CONCENTHOL/SH B

Instrument-ID: 2J3E

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Concent Holding PREF

Kortnamn: COHO MTF PREF

ISIN-nummer: SE0007603618

CFI-kod: ESVUFR

FISN-kod: CONCENTHOL/PREF

Instrument-ID: 2XKE

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se

alternativt telefon: 08-566 390 55.