Zenergy presenterar förslag på kapitaltillskott genom emissioner till bl.a  nya huvudägare, villkorat av att den pågående rekonstruktionen avslutas genom att offentligt ackord om 50 % uppnås

Bolaget har inlett processen med ett genomförande av ett offentligt ackord om 50% för att snarast ta sig ur rekonstruktionen.  Som tidigare meddelats har Zenergy AB tagit upp ett brygglån om 5+1 MSEK. Långivarna är Fredrik Ståhl, som representerar en av de nya tilltänkta huvudägarna och Ekdahls Kontorsservice AB som representerar befintlig aktieägare i Zenergy AB.

Styrelsen i Zenergy AB avser att föreslå årsstämman den 6e maj 2019 att ta beslut om företrädesemission om ca 25,8 MSEK med villkor 2:1 kurs 25 öre. Företrädesemissionen är säkerställd till 20 MSEK eller ca 80% genom garantiåtaganden. Samtidigt föreslår man stämman att ta beslut om två riktade emissioner om 8 MSEK vardera till nya tilltänkta ägare inom Hökerum Bygg AB-koncernen och Stjärnporten AB, till en kurs om 25 öre 8.500.000 A-aktier och 23.500.000 B-aktier innebärande att dessa båda efter fullt tecknade och genomförda emissioner kommer att inneha vardera ca 29,2% av rösterna och ca 14,6% av kapitalet. Samtliga emissioner avses genomföras samtidigt. Hökerum Bygg företräds av ägare Fredrik Ståhl och Stjärnporten företräds av Peter Stråhle som för övrigt är befintlig och betydande kund till Zenergy idag.

För att uppnå resultatet av denna kedjereaktion med flera parter är det av yttersta vikt att rekonstruktionen kan avslutas framgångsrikt för Zenergy AB med genomfört offentligt ackord om 50%.

”De nya tilltänkta huvudägarna kommer att fylla en viktig funktion genom att utgöra ankare i bolaget. Med sin erfarenhet inom främst projektering, byggnation och fastighet kommer de att bidra med viktig kompetens i en tilltänkt styrelse. Något som är viktigt för ett bolag som Zenergy som nu är i ett högst entreprenöriellt skede i sin utvecklingsfas. Hökerum Bygg och Stjärnporten står för finansiell styrka och det är glädjande att vi gemensamt delar synen på marknad, efterfrågan och den roll Zenergy kan bidra med. De nya ägarna kan utöver kompetens och kapital bidra med nya betydande order av bostäder och representerar på ett strategiskt sätt Södra Sverige från Öst till Väst.” säger bolagets tf VD Johan Olofsson i en kommentar.

Kallelse till årsstämman sänds ut senare i veckan. 

För mer information kontakta: Johan Olofsson – tf. VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 – 384117  E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2019.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. 

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se