Zengun Group AB (publ) överväger emission av nya seniora säkerställda hållbarhetslänkade obligationer, offentliggör ett återköpserbjudande av utestående obligationer och ger en finansiell uppdatering

Zengun Group AB (publ) (“Zengun” eller “Bolaget”, och tillsammans med dess dotterbolag ”Koncernen”) meddelar idag att Carnegie Investment Bank AB (publ) har mandaterats som ’Global Coordinator’ och ’Joint Bookrunner’ och Nordea Bank Abp som ’Joint Bookrunner’ i syfte att arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 17 januari 2024, för att undersöka möjligheten att emittera SEK denominerade seniora säkerställda hållbarhetslänkade obligationer till ett initialt emissionsbelopp om 400 miljoner kronor under ett ramverk om 600 miljoner kronor och med en löptid om 4 år (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kan följa, förbehållet, bland annat, rådande marknadsförhållanden.

Emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas för att refinansiera Zenguns utestående seniora säkerställda obligationer om totalt 600 miljoner kronor med förfall 19 oktober 2024 och med ISIN SE0014991220, varav 175 miljoner kronor innehas av Bolaget (de ”Utestående Obligationerna”).

I samband med den tilltänkta emissionen av de Nya Obligationerna har Zengun idag meddelat att de erbjuder innehavare av de Utestående Obligationerna att lämna in sina Utestående Obligationer för återköp av Bolaget mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 101,750 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta (”Återköpserbjudandet”). De Utestående Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med villkoren som beskrivs i återköpsdokument daterat den 17 januari 2024 som finns tillgängligt på Bolagets hemsida via länken nedan (”Återköpsdokumentet”).

Återköpserbjudandet löper ut vid stängningen av böckerna avseende de Nya Obligationerna, såvida det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas i enlighet med beslut av Bolaget. Bolaget kommer att offentliggöra slutdatumet för Återköpserbjudandet så snart som möjligt efter öppnandet av böckerna för de Nya Obligationerna. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas infalla omkring 10 handelsdagar efter stängningen av böckerna för de Nya Obligationerna. Zenguns återköp av Utestående Obligationer är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna och är förbehållet de villkor som återfinns i Återköpsdokumentet. I samband med tilldelningen av de Nya Obligationerna kommer Bolaget att överväga, bland annat, huruvida relevanta investerare som söker allokering av de Nya Obligationerna, innan sådan allokering, vederbörligen har lämnat in Utestående Obligationer i enlighet med Återköpserbjudandet, förbehållet de villkor som återfinns i Återköpsdokumentet.

Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Zenguns hemsida via följande länk: https://zengun.se/sv/obligation24/

Zengun avser vidare att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av de Utestående Obligationerna som inte blivit inlämnade i Återköpserbjudandet, i enlighet med villkoren för de Utestående Obligationerna och villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna (inklusive erhållande av emissionslikvid). De Utestående Obligationerna kommer i en sådan förtida inlösen lösas in till ett pris motsvarande 101,750 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta.

Zengun tillhandahåller härmed utvald konsoliderad finansiell information för Koncernen per den 31 december 2023, som har sammanställts av Bolaget som en del av förberedelserna inför den tilltänkta emissionen av de Nya Obligationerna, se nedan tabell. Den finansiella informationen är icke-reviderad och icke-granskad av bolagets revisor.

Belopp i Mkr om inget annat anges

okt-dec

jan-dec

2023

2022

2023

2022

Nettoomsättning

781,3

742,7

2 771,2

2 468,8

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

33,9

26,0

122,8

102,5

EBITDA marginal (%)

4,3

3,5

4,4

4,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten

15,2

67,7

142,4

74,1

Likvida medel

223,7

137,3

223,7

137,3

Bruttoskuld

448,1

489,8

448,1

489,8

Nettoskuld

221,4

346,8

221,4

346,8

Orderingång

722,6

159,6

1 929,9

2 857,6

Orderstock*

2 791,7

3 633,1

2 791,7

3 633,1

*Utöver orderstocken hade Koncernen en fas 1-orderstock värderad till 2 856 Mkr (1 322) vid utgången av året. I dessa projekt medverkar Zengun i projektering, planering och budgetering som konsulter till beställaren med avsikten att ingå ett entreprenadavtal, fas 2.

Bolaget har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som ’Global Coordinator’ och ’Joint Bookrunner’ och Nordea Bank Abp som ’Joint Bookrunner’ i samband med emissionen av de Nya Obligationerna, och som dealer managers i samband med Återköpserbjudandet. Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till joint bookrunners och dealer managers och Advokatfirman Vinge KB är Bolagets legala rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Oskar Björklund, CFO, +46 (0) 79 072 84 57

 

Denna information är sådan information som Zengun Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2024 kl. 07.45 CET.

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2022 omsatte Zengun cirka 2,5 miljarder kronor och hade 150 anställda. #zengunbyggerstaden