Ziccum AB (publ): Corfind intervjuar VD Göran Conradson om pågående lösen av teckningsoptioner,  målsättningar för 2020 och vägen framåt för bolaget

Lund, 10 december 2019. I samband med att Ziccum AB den 29 november informerade marknaden om teckning av aktier i Ziccum AB (publ)  med stöd av teckningsoptioner från och med 1 december 2019 till och med den 31 december 2019, har Corfind gjort en intervju med bolagets VD Göran Conradson.

I intervjun berättar VD mer om status i pågående projekt och strategin framåt med fokus på att uppnå framtida framtida lönsamhet. “Alla människor på jorden ska ha tillgång till vaccin för att kunna uppnå jämlik hälsa och motarbeta virussjukdomar. Det finns ett stort behov av att öka tillgängligheten, effektivisera hanteringen och sänka kostnaderna av vacciner”, berättar Göran i intervjun.

SE VIDEOINTERVJUN HÄR

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Conradson, VD, Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: 0709-61 55 99

TILL REDAKTÖRERNA

Om Ziccum 

Baserat på bolagets patenterade teknologi – LaminarPaceTM– utvecklar Ziccum AB (publ) torra beredningar av biologiska läkemedel och vacciner som i nuläget enbart finns i vätskeform, där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter i dagsläget begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med Ziccums teknologi LaminarPaceTM, kan tillgängligheten av läkemedel och vaccin ökas på befintliga – såväl som öppna nya – marknader. Ziccums aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. www.ziccum.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december, 2019.