Zutec Holding AB (publ) offentliggör beslut om passportering av prospekt

Zutec Holding AB (publ) (”Zutec” och ”Bolaget”) offentliggör härmed beslut om passportering av prospekt. Finansinspektionen har meddelat beslut om att godkänna passportering av Zutecs prospekt med erbjudande om nyteckning av aktier i Bolaget för Finland och Norge. Bolaget publicerade och offentliggjorde prospektet genom pressmeddelande den 19 februari 2018 kl. 17.30. Prospektet finns att tillgå på svenska via Zutecs (www.zutec.com), Hagberg & Aneborn Fondkommission ABs (www.hagberganeborn.se) samt Remium Nordic ABs (www.remium.com) respektive webbplatser.
    

Om Zutec
Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster främst med inriktning mot företag inom bygg- och fastighetssektorn. Bolagets produkter hjälper kunder att öka sin produktivitet och kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning, samarbetsverktyg för data- och dokumenthantering, databerikade 3D-modeller (Building Information Modelling – BIM), defekthantering, projektöverlämning och drift och underhåll av byggnader. Bolagets huvudsakliga produkt är dess plattform, vilken kan beskrivas som en molnbaserad databas. Till plattformen kan flera av Bolagets moduler kopplas för att utöka funktionaliteten efter kundens behov.

Bland Bolagets kunder finns några av världens största byggföretag, som har använt Zutecs lösningar på många olika projekt. Typiska projekt som lämpar sig väl för Bolagets produkter är bland annat flygplatser, hamnar, sjukhus, universitet och stora kommersiella byggnadsprojekt. Stora prestigeprojekt där Zutecs plattform använts inkluderar Wembley Stadium, the Shard och Doha Airport.

Rådgivare
Remium Nordic AB är finansiell rådgivare och Remium Nordic Holding AB Certified Adviser. MAQS Advokatbyrå är legala rådgivare avseende svensk rätt och Reddy Charlton Solicitors är Bolagets legala rådgivare avseende irländsk rätt. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med erbjudandet.  

För mer information, vänligen kontakta:
Brendan O’Riordan, VD
+353 1 2013565
brendan.oriordan@zutec.com
  
Conor O’Brien, CFO
+353 1 2013559
conor.obrien@zutec.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i Bolaget sker endast genom det prospekt som Bolaget offentliggjort idag.

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige, Irland, Norge och Finland. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (“USA”)), Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 med tillägg (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Zutec Holding-img