17 augusti startar teckning av aktier för ägare av optioner TO1 i Zoomability Int AB (publ)

För dem som äger optioner i serie TO1 för teckning av aktier i Zoomability Int AB (publ), startar nu 17 augusti teckningstiden som varar fram till 31 augusti. För en teckningsoption i TO1 får du teckna en aktie till en kostnad av 8,00 kr. Totalt finns 2 288 959 teckningsoptioner i serie TO1 och om alla utnyttjas för att teckna aktier kommer bolaget att tillföras 18 311 772 kronor innan emissionskostnader.   

Villkor i sammandrag

Anmälningsperiod: 17 augusti – 31 augusti 2021.

Antal teckningsoptioner: 2 288 959 av serie TO1.

Teckningskurs:  Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Zoomability Int AB till kursen 8,00 SEK per aktie.

Betalning: Samtidigt som teckning ska full kontant betalning ske till Partner Fondkommission på bankgiro 752-2394     

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Zoomability Int AB 18 311 772 SEK

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 27 augusti 2021.

Sista tidpunkt för registrering: Tekningssedel och inbetald teckningslikvid skall vara Partner Fondkommissions tillhanda senast kl. 15.00, 31 augusti 2021.

Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner TO1?

  • Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda den anmälningssedeln som du hittat via Zoomabilitys hemsida (www.zoomability.com/sv/investor-relations/).
  • Innehavare vars optioner är Förvaltarregistrerade och förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring, skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna

I samband med att anmälningssedel insändes till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln.

För mer information

VD Pehr-Johan Fager
pj@zoomability.com
0709-203961

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen.