Zoomability Int AB (publ) offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

Teckningstiden i Zoomability Int AB:s (publ) (”Zoomability” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units avslutades den 13 november 2023. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 36 procent, Zoomability tillförs därmed cirka 2,9 MSEK före emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Pehr-Johan Fager, VD Zoomability, kommenterar:

”Självklart hade vi hoppats på en högre teckningsgrad, mycket beror troligen på de bistra ekonomiska tiderna, men det kan också bero på att vi varit för dåliga på att förmedla den potential som finns i bolaget och som jag tydligt ser. För att kunna genomföra den kraftiga expansion vi marknadsmässigt har förutsättningar för räcker tyvärr inte den likvid vi nu fick in. Glädjande är dock de 1,5 MSEK som tecknades av den externa investeraren, vilka också har indikerat att de vill investera mer i Zoomability framöver, vilket därmed kan bidra till att vi kan öka vår expansionstakt ytterligare.”

Teckning, tilldelning och betalning

Företrädesemission tecknades till totalt cirka 2,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 35,8 procent. Zoomability tillförs därmed cirka 2,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,6 MSEK.

Totalt har 1 127 885 units tecknats med stöd av uniträtter. Totalt har 2 054 454 units tecknats utan stöd av uniträtter. Genom företrädesemissionen nyemitteras således 3 182 339 aktier och 3 182 339 teckningsoptioner av serie TO4. De tecknare som tilldelas units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut efter helgen. Tilldelade units utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Zoomability ha ökat med 3 182 339 aktier, från 8 882 284 aktier till 12 064 623 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registreringen att ha ökat med 636 467,80 SEK, från 1 776 456,80 SEK till 2 412 924,60 SEK. Härutöver kommer det finnas 3 182 339 utestående teckningsoptioner av serie TO4. Den totala utspädningen som den initiala företrädesemissionen medför för de aktieägare som inte har deltagit i företrädesemissionen uppgår till cirka 26,4 procent avseende rösterna och cirka 26,4 procent av kapitalet.

Handel med BTU

Handel med BTU pågår på Spotlight Stock Market till och med den dag då Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO4

En (1) TO4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Zoomability under den period som löper från och med den 1 maj 2024 till och med den 15 maj 2024. Teckningskursen för TO4 uppgår till 1,20 SEK. Vid fullt utnyttjande av emitterade TO4 tillförs Bolaget ytterligare cirka 3,8 MSEK före transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK.

Genom TO4 kan aktiekapitalet öka med maximalt 636 467,80 SEK. Under förutsättning att emitterade TO4 nyttjas fullt ut kommer dessa att resultera i en utspädning om cirka 20,9 procent av rösterna och cirka 20,9 procent av kapitalet. TO4 planeras att tas upp till handel på Spotlight Stock Market snarast efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket. Sista dag för handel i TO4 förväntas vara den 13 maj 2024.

För mer information, vänligen kontakta

Pehr-Johan Fager, VD Zoomability Int AB

Mail: pj@zoomability.com

Telefon: 070-920 39 61

Webb: https://www.zoomability.com/investors/

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper i Zoomability Int AB (publ), investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det memorandum som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta prospekt, ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

Denna information är sådan som Zoomability Int AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR, (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-17.

Om Zoomability Int AB (publ)

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC, från tillverkare som Permobil, Sunrise och Invacare, och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen.

Zoom Uphill® är registrerad som medicintekniskt hjälpmedel enligt MDR 2017/745 och testad enligt rullstoldirektivet EN12184.

h testad enligt rullstoldirektivet EN12184.