Aareon AG, genom Mary BidCo AB, genomför förvärven av cirka 93 procent av aktierna i Momentum Software Group AB och har påkallat tvångsinlösenförfarande

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om förvärv av aktier. Detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med punkten III.1 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar.

Den 20 juni 2022 ingick Aareon AG[1], genom Mary BidCo AB[2] ("Mary BidCo"), bindande avtal om förvärv av 15 489 152 aktier i Momentum Software Group AB ("Momentum" eller "Bolaget"), motsvarande en ägarandel om cirka 93 procent av aktierna och rösterna i Momentum, till ett pris om 108 kronor per aktie, vilket värderar Momentum, baserat på samtliga utestående aktier, till cirka 1 797 miljoner kronor.

Många av förvärven har nu genomförts. Mary BidCo har dessutom förvärvat aktier i Momentum på marknaden, vilket tillsammans med de genomförda förvärven betyder att Mary BidCo har uppnått en ägarandel om cirka 95 procent av aktierna och rösterna i Momentum.

Genom förvärven passeras gränsen för budplikt om 30 procent av rösterna vilket innebär att Mary BidCo är skyldigt att, inom fyra veckor från detta pressmeddelande, lämna ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Momentum. Kravet att offentliggöra ett budpliktsbud upphör om ett tvångsinlösenförfarande påkallas i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Mary BidCo har påkallat tvångsinlösen för att förvärva återstående aktier i Momentum och därigenom har skyldigheten att lämna ett budpliktsbud upphört.

Mary BidCo avser även att, genom Carnegie Investment Bank ABs (publ) försorg, förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier i Momentum på marknaden under den period som Momentum fortfarande är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Aareon AG
Bas Joosten
E-mail: bas.joosten@aareon.com
Telefon: +49 160 977 807 712

Fogel & Partners
Joachim Hörnqvist
E-mail: joachim.hornqvist@fogelpartners.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 27 juni 2022 kl. 14.00 CEST.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om förvärv av aktier. Den som passerar budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i ett bolag med aktier upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste, i enlighet med punkten III.1 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar, offentliggöra att budpliktsgränsen har passerats. Detta pressmeddelande utgör ett sådant offentliggörande.

[1] Ett tyskt publikt aktiebolag (Aktiengesellschaft) med organisationsnummer HRB 7713, som har sitt säte samt registrerade adress på Isaac-Fulda-Allee 6, 55124 Mainz, Tyskland.

[2] Mary BidCo AB är ett nybildat bolag (Goldcup 30893 AB under namnändring till Mary BidCo AB), med organisationsnummer 559381-5490, med säte i Stockholm och som helägs av Aareon AG.