Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag Hotel Insider Plc förlänger teckningstiden

Aktieägare i Abelco Investment Group AB (publ) har erhållit ett erbjudande om teckning av aktier i Hotel Insider Plc som varit en del av Abelcos portfölj sedan 2017. Villkoren för erbjudandet är desamma som vid Abelcos senaste tilläggsinvestering i bolaget och skall verka för en god ägarspridning inför bolagets planerade börsnotering. Teckningstiden förlängs härmed till den 10 augusti 2018.

Hotel Insider Plc (www.hotelinsider.com) ingår sedan tidigare i Abelcos portfölj. I och med Abelcos senaste tilläggsinvestering i bolaget ingicks en överenskommelse om att Abelcos aktieägare skall få erbjudande om att teckna aktier i bolaget till samma pris per aktie som gällde för Abelco. Abelcos aktieägare har erhållit ett erbjudande från bolaget innehållande information och villkor för erbjudandet. Aktieägare i Abelco som inte fått erbjudandet tillskickats sig med post kan begära att få erbjudandet skickat till sig genom att kontakta följande e-post: admin@hotelinsider.com

Trots att utskick till Abelcos aktieägare skett genom gängse kanaler och professionella rådgivare anger vissa aktieägare att de fortsatt inte erhållit något erbjudande hem i brevlådan. Styrelsen för Hotel Insider Plc har därmed beslutat att förlänga teckningstiden.

Erbjudande om teckning av aktier i Hotel Insider Plc har därmed förlängts till och med fredag 10 augusti 2018.

”Vi noterar med optimism det intresse som aktieägare visat genom att kontakta såväl Hotel Insider såväl som oss själva på Abelco med anledning av att de inte erhållit erbjudandehandlingarna för den pågående emissionen. Vi beklagar givetvis att handlingarna, av outgrundlig anledning, inte kommit fram i önskad utsträckning och hoppas att den förlängda teckningstiden som styrelsen för Hotel Insider Plc nu beslutat om skall ses som ett svar på detta intresse.”säger Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ).

Erbjudande- och teckningshandlingar återfinns på Eminova Fondkommissions hemsida (www.eminova.se) samt hos bolagets egen hemsida (www.hotelinsider.com).

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD

Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2018.