AcouSort lämnar nulägesrapport efter ett år som noterat bolag

Avseende AcouSort’s strategiska OEM-projekt

Den 22 december 2017 meddelades att AcouSort avtalat om ett Term Sheet som beskriver de gemensamma intentionerna för ett kommande royalty- och kommersialiseringsavtal med OEM-partner 1, gällande ett projekt om blodplasmaseparation för kliniska applikationer. Term Sheet håller för närvarande på att konverteras till ett legalt kommersialiseringsavtal. Arbetet med detta följer bolagets plan och förväntas av styrelsen att kunna undertecknas tillsammans med motparten under slutet av Q1 2018, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats. Avtalet bygger på de lovande resultaten av den fjärde gemensamma delstudien som avslutades under året, och förväntas leda till vidare gemensam utveckling under det kommande året med siktet inställt på att tekniken ska användas i framtida produkter från partnern.

Delprojekt två med OEM-partner 3, avseende blodplasmaseparation i veterinärmedicinska applikationer, har nu framgångsrikt avslutats. Parterna diskuterar för närvarande detaljerna kring nästa fas i samarbetet. Det huvudsakliga målet i den kommande fasen är att undersöka hur snabb och robust separationslösningen som togs fram i föregående fas kan bli. Denna fas beräknas kunna avslutas innan utgången av Q2 2018 och förhoppningen är att det fortsatta samarbetet leder till att tekniken används i partnerns kommande produkt.

AcouSort har tillsammans med Danmarks Tekniska Universitet (DTU) även undersökt möjligheten att ersätta glas med plast i de akustiska separationschippen, vilket lett till en patentansökan från AcouSort med uppfinnare från båda parter. Detta förväntas efter vidare utveckling kunna leda till billigare separationsmoduler som både är lättare att integrera med andra funktioner än dagens chip och lämpar sig bättre som engångskomponenter. AcouSort har under januari 2018 erhållit alla rättigheter till uppfinningen från DTU.

Avseende AcouTrap-systemet

Under oktober 2017 meddelade bolaget sin avsikt att montera tio stycken AcouTrap-system in-house. Bolaget har färdigställt hälften av dessa och beräknar att återstående system kan färdigställas inom ett par veckor. Genom denna in-house process har ett flertal designförbättringar genomförts. Som tidigare meddelats har också den centrala trappingenheten i AcouTrap optimerats avseende robusthet samt reproducerbarhet och feedbacken från externa användare har under hösten varit mycket positiv.

Den förbättrade prestandan har resulterat i att AcouSort’s applikationsspecialister för närvarande arbetar med forskare från Lunds universitet (”LU”) för att kunna genomföra större projekt med de tre AcouTrap-system som är placerade på LU. Förutom rutinmässig användning för forskningen om extracellulära vesiklars biologiska och medicinska betydelse är avsikten med dessa projekt även att demonstrera och dokumentera AcouTrap-systemets snabbhet och enkelhet jämfört med traditionella separationsmetoder som centrifugering för att hitta extracellulära vesiklar i olika prover. Styrelsen bedömer att denna typ av oberoende dokumentation är särskilt viktig för marknadsföringen av AcouTrap-systemet.

Avseende AcouWash-systemet

AcouWash-prototypen som beställdes av amerikanska National Institute of Health (”NIH”) under Q3 2017 kunde färdigställas, testas och skickas till NIH under december 2017. Systemet har nu levererats och fakturerats. Under Q1 2018 kommer applikationsspecialister från AcouSort att arbeta tillsammans med forskare från NIH med att installera systemet, utbilda NIH’s personal samt att optimera systemet för NIH’s applikation.

Under januari 2018 har ytterligare två AcouWash-prototypsystem monterats för att visa på olika tillämpningar i egna tester och tillsammans med kunder. Prototyperna kommer även visas upp på konferenser som en del i lanseringen av denna nya produktlinje.

Avseende AcouSort’s första år som noterat bolag

Den 9 januari 2017 noterades AcouSort på AktieTorget och bolaget har därmed varit noterat i strax över ett år. Inför noteringen genomfördes en nyemission med ett pris per aktie om 5,50 SEK. Denna nyemission tecknades till 697 %. Den 9 januari 2018 handlades aktien för cirka 12 SEK vilket motsvarar mer än en dubblering av kursen sedan notering. Enligt en analys från Dagens Industri publicerad den 28 december 2017 är denna utveckling den näst bästa bland alla nya bolag som noterats på AktieTorget under 2017. Det har även varit en god likviditet i bolagets aktie, över 10 miljoner aktier har bytt ägare i över 22 000 separata avslut, detta trots att cirka 50 % av bolagets aktier under det första året omfattades av lock up-avtal.

Torsten Freltoft, VD på AcouSort, kommenterar:

”Med anledning av att vi nu har varit noterade i strax över ett år vill vi lämna en statusrapport om våra pågående projekt och aktiviteter. Avseende våra OEM-projekt har vi under året genomfört fyra gemensamma utvecklingsprojekt med tre partners och håller på att färdigställa dels ett kommersialiseringsavtal med partner ett och dels planen för nästa fas i samarbetet med partner tre. Vi är givetvis nöjda med framstegen i dessa projekt och vi ser god potential för framtida produkter i båda. Gällande våra benchtop-system, det vill säga AcouTrap och AcouWash, har vi också gjort goda framsteg. Vi har bland annat färdig monterat fem AcouTrap-system enligt tidigare kommunicerad plan. Dessutom arbetar vi tillsammans med forskare från LU gällande oberoende projekt för att demonstrera och dokumentera AcouTrap-systemets prestanda jämfört med traditionella metoder att separera extracellulära vesiklar. Avseende AcouWash-systemet har vi nyligen levererat det första systemet av denna produktlinje till amerikanska NIH och vi kommer nu att hjälpa dem med installation, utbildning och optimering. Härutöver har vi även monterat ytterligare två AcouWash-prototyper för fortsatt intern utveckling, testning och försäljning.

Som nämnts ovan har vi nu varit noterade i strax över ett år och vi är självklart nöjda med utvecklingen som vi hittills sett. Vi är tacksamma för det stora intresse som aktiemarknaden visat för oss och för likviditeten i handeln som gör att investerare haft goda möjligheter att både kunna köpa och sälja aktier i bolaget. Vi ser nu med tillförsikt fram emot 2018 och kommer arbeta hårt för att AcouSort’s goda utveckling ska fortsätta.”

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

AcouSort-img

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.