Acrinova offentliggör prospekt avseende företrädesemission

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. 

Styrelsen i Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den företrädesemission som offentliggjordes den 19 april 2021 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen.
 

Offentliggörande av Prospektet
Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 7 maj 2021, godkänts av och registrerat hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen, finns tillgängligt på Bolagets hemsida samt kommer även finnas tillgängligt på Avanzas och Finansinspektionens hemsidor.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera del av den kontanta delen av det förvärv som offentliggjordes den 19 april 2021, som är Acrinovas största förvärv hittills, samt att finansiera ytterligare fastighetsförvärv och möjliggöra fortsatt expansiv tillväxt. Företrädesmissionen utgör ett naturligt steg i att uppnå Acrinovas finansiella mål om att vid utgången av 2021 inneha ett fastighetsbestånd med ett värde om minst 1,5 miljarder SEK.
  • Företrädesemissionen omfattar högst 11 798 591 B-aktier. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget upp till cirka 130 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 11 SEK per B-aktie.
  • Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 maj 2021. Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 maj 2021 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 maj 2021.
  • Teckningsperioden kommer löpa under perioden 11–25 maj 2021.
  • Handel i teckningsrätter av serie B kommer pågå under perioden 11–20 maj 2021 på Nasdaq First North Premier Growth Market.
  • Bolagets största aktieägare tillsammans med samtliga av Bolagets aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare har förbundit sig att teckna sina pro-rata-andelar i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 64 procent av Företrädesemissionen.

Rådgivare
Avanza Bank AB (publ) agerar Sole Coordinator och Bookrunner och Advokatfirman Vinge KB agerar legal rådgivare till Acrinova i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021, kl. 09.45 CEST.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post:
ca@skmg.se

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.