AddLife offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen

Tilläggsprospektet avseende företrädesemissionen i AddLife AB (publ), org. nr. 556995-8126, (”AddLife”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls nu tillgängligt på AddLifes hemsida, www.add.life, samt på Handelsbankens hemsida för investeringserbjudanden, www.handelsbanken.se/investeringserbjudanden. Tilläggsprospektet kommer även att, inom några dagar, finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

För att ta del av tilläggsprospektet vänligen besök www.add.life/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/foretradesemission-2019 eller www.handelsbanken.se/investeringserbjudande. Tilläggsprospektet kan även beställas från AddLife per e-post: info@add.life, eller per telefon: +46 (0)8-420 03 830.

Rådgivare
Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

Stockholm den 12 februari 2019
AddLife AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 (0)705 10 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 (0)702 28 15 45

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AddLife. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av AddLife för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i annat land än Sverige. Varken teckningsrätterna i erbjudandet, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”). Värdepapper får inte utbjudas eller försäljas, direkt eller indirekt, i eller till USA eller till personer med hemvist där, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science-branschen som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till såväl privat som offentlig sektor, huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 900 anställda i ett 40-tal operativa dotterbolag. Koncernen omsätter idag cirka 2,5 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 12 februari 2019 kl 16.30 (CET).