Ridercam inleder teckningsperiod för nyemission om 23 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Idag den 12 februari 2019 inleds teckningsperioden för Ridercams nyemission av aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs Ridercam AB 23 MSEK före emissionskostnader. Emissionsperioden löper till och med den 13 mars, och om Bolaget godkänns av First North beräknas första handelsdag för aktien och teckningsoptionerna till den 26 mars 2019. Bolagets värdering uppgår till cirka 147 MSEK innan nyemissionen.

Informationsmemorandum på www.ridercamsystems.com

I samband med att emissionen inleds publiceras ett Informationsmemorandum med information om Bolaget och dess verksamhet samt praktisk information om hur man går tillväga för att delta i emissionen. Informationsmemorandum och teckningssedel finns även tillgängligt via Mangold Fondkommissions hemsida www.mangold.se, som bistår företaget i denna emission.

Erbjudandet i sammandrag 

 • Pre-Money värdering: cirka 147 MSEK (före nyemissionen)
 • Teckningstid: 12 februari – 13 mars 2019
 • Teckningspost: Minsta teckningspost är 500 aktier.
 • Teckningskurs: 5,75 SEK per aktie
 • Emissionsvolym: Ridercam AB tillförs, före avdrag för emissionskostnader, 23 MSEK vid full teckning.
 • Marknadsplats: Ridercam har ansökt om upptagande av Bolagets aktier till handel på First North. Förutsatt marknadsplatsens godkännande beräknas första dag för handel bli den 26 mars 2019.

Rådgivare/projektledare 
Pinq Mango Capital Partners är Bolagets rådgivare i samband med nyemissionen. Ridercams Certified Adviser på Nasdaq First är Mangold Fondkommission AB som även agerar emissionsinstitut med anledning av emissionen.

Kontakt:        

 • Ridercam AB
 • Dominic Berger
 • Tel: +44 7799 888 544
 • E-post: dominic@ridercamsystems.com
 • www.ridercamsystems.com

För frågor om anmälan och teckning:

 • Mangold Fondkomission AB
 • Tel: 08 – 5030 1595
 • E-post: emissioner@mangold.se 
 • www.mangold.se

Viktig information 
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier i Ridercam AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Ridercam AB kommer endast att ske genom det Informationsmemorandum som Ridercam offentliggjort.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Ridercam AB (publ) | Styrelsen