Agtira AB har fått klartecken för avnotering på NMG Nordic SME

Agtira har erhållit beslut om avnotering av dess aktier från NGM Nordic SME villkorat av att listbytet till Nasdaq First North Growth Market slutgiltigt godkänns och offentliggör idag Bolagsbeskrivning.

Styrelsen i Agtira AB (”Agtira” eller ”Bolaget”) har, som offentliggjordes i pressmeddelande den 11 januari 2023, erhållit preliminärt godkännande från Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) avseende upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Första dag för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market beräknas till den 30 januari 2023, villkorat av att Agtira erhåller slutligt godkännande från Nasdaq. Sista dag för handel med Bolagets aktie på NGM Nordic SME beräknas till den 27 januari 2023. Agtira offentliggör även i dag en Bolagsbeskrivning med anledning av Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagsbeskrivningen går att nå via denna länk:Agtira-Bolagsbeskrivning_1.0.pdf

Som tidigare kommunicerats ser styrelsen i Agtira listbytet till Nasdaq First North Growth Market som ett viktigt och logiskt steg i Bolagets fortsatta utveckling, som kommer att öka kännedomen om Bolaget och underlätta för fler investerare att bli aktieägare.

Sammantaget bedöms bytet av handelsplats på sikt vara värdeskapande för aktieägarna och underlätta Bolagets framtida utveckling och expansion. Förutsatt att Agtira erhåller slutligt godkännande från Nasdaq kommer aktierna att fortsätta handlas under kortnamn AGTIRA B med ISIN-kod 559033­7654. I samband med listbytet genomförs inget erbjudande eller utgivande av nya aktier.

Aktieägarna i Agtira kommer inte att behöva vidta några åtgärder i samband med det planerade listbytet

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Agtira i samband med listbytet.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Edblad, tillförordnad VD Agtira AB
E-post: christer.edblad@agtira.com
Telefon: +46 (0)70 261 10 39

Om Agtira

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar där konsumenterna finns innebär också att behovet av transporter minimeras och att svinnet minskar.

.