Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 595

Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 595

Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 595

Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 595

Ahlstrom-Munksjös aktieemission övertecknad


Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 595

Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 595

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 14 december 2018 kl. 14.30

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller Förenta Staterna eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enlig finsk lag. För ytterligare information, se ”Viktig information” nedan.

Det preliminära resultatet av Ahlstrom-Munksjös (”Ahlstrom-Munksjö” eller ”Bolaget”) aktieemission (”Aktieemissionen”), för vilken teckningstiden löpte ut den 12 december 2018, indikerar att 18 974 313 aktier, motsvarande cirka 98,7 procent av de nya erbjudna aktierna (”Erbjudna Aktier”), tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 7 686 683 Erbjudna Aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter. Således har totalt 26 660 996 aktier tecknats i Aktieemissionen, vilket motsvarar cirka 138,8 procent av de Erbjudna Aktierna och Aktieemissionen är därmed övertecknad. Teckningspriset var EUR 7,81 för Erbjudna Aktier som kommer att registreras hos Euroclear Finland och noteras på Nasdaq Helsingfors och SEK 80,15 för Erbjudna Aktier som kommer att registreras hos Euroclear Sweden och noteras på Nasdaq Stockholm. Som ett resultat av Aktieemissionen kommer Ahlstrom-Munksjö att tillföras cirka EUR 150 miljoner innan beaktande av transaktionskostnader som hänför sig till Aktieemissionen samt eventuella fluktuationer i EUR/SEK växelkursen.

Hans Sohlström, VD och koncernchef för Ahlstrom-Munksjö kommenterar: ”Jag vill tacka för ert värdefulla stöd för vår tillväxtresa. Under 2018 tog vi ett stort steg framåt och stärkte vår position som en global ledare på våra valda marknader genom strategiska förvärv och investeringar.”

Slutgiltigt resultat av Aktieemissionen kommer att publiceras uppskattningsvis den 18 december 2018. Tilldelning av Erbjudna Aktier kommer att ske i enlighet villkoren för Aktieemissionen. Vad beträffar Erbjudna Aktier som kommer att registreras hos Euroclear Sweden och handlas på Nasdaq Stockholm, kommer ett meddelande angående tilldelning av Erbjudna Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter att sändas till tecknaren och den sista dagen för betalning enligt meddelandet kommer att vara den 27 december 2018. Det kommer inte att skickas något meddelande till tecknare som inte fått någon tilldelning. Tecknade och tilldelade Erbjudna Aktier måste betalas kontant i enlighet med anvisningarna i meddelandet. Som ett resultat av Aktieemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 19 214 742 från 96 438 573 till 115 653 315.

De Erbjudna Aktier som i Finland och Sverige tecknats med stöd av teckningsrätter och i Finland utan stöd av teckningsrätter förväntas registreras i det finska handelsregistret uppskattningsvis den 19 december 2018 och Erbjudna Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter i Sverige uppskattningsvis den 28 december 2018. Den sista handelsdagen med interimsaktier i Finland på Nasdaq Helsingfors och betalda tecknade aktier (BTA) i Sverige på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 19 december 2018. Interimsaktierna förväntas slås samman med de befintliga aktierna i Bolaget i Finland uppskattningsvis den 20 december 2018 och betalda tecknade aktier (BTA) förväntas att omregistreras som Erbjudna Aktier i Sverige uppskattningsvis den 28 december 2018. Handel med Erbjudna Aktier som är registrerade hos Euroclear Finland förväntas inledas på Nasdaq Helsingfors uppskattningsvis den 20 december 2018. Handel med Erbjudna Aktier som är registrerade hos Euroclear Sweden förväntas inledas på Nasdaq Stockholm uppskattningsvis den 28 december 2018 (Erbjudna Aktier tecknade med stöd av teckningsrätter) och den 4 januari 2019 (Erbjudna Aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter).

De Erbjudna Aktierna kommer att berättiga dess innehavare till eventuell dividend och övrig utdelning av medel samt till andra aktieägarrättigheter i Bolaget efter att de (i) registrerats i det finska handelsregistret på de ovan angivna datumen och (ii) registrerats i Bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland eller i Bolagets aktiebok som upprätthålls av Euroclear Sweden på de ovan angivna datumen för inledande av handel på Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Stockholm.

Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen fungerar som arrangörer och Hannes Snellman Advokatbyrå Ab som juridisk rådgivare i Aktieemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hans Sohlström, VD och koncernchef, +358 10 888 2520
Johan Lindh, Head of Investor Relations,
+358 10 888 4994, johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, +358 10 888 4731, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

VIKTIG INFORMATION

Detta material utgör inte ett erbjudande av värdepapper till försäljning i Förenta Staterna. Värdepapper får inte säljas i Förenta Staterna ifall de inte är registrerade hos Förenta staternas värdepappersinspektion eller undantagna från registrering i enlighet med Förenta Staternas värdepapperslag från 1933, i dess nuvarande lydelse. Ahlstrom-Munksjö ämnar inte registrera någon del av aktieemissionen i Förenta Staterna eller genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i Förenta Staterna.

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit, bör informera sig själva och iaktta sådana restriktioner. Informationen som ingår häri är inte ämnad att publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller Förenta Staterna. Att inte iaktta dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftning i sådana jurisdiktioner. Detta meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat för att distribueras eller användas av, sådana personer eller enheter som är medborgare, invånare eller befinner sig i någon ort eller stat eller något land eller någon annan jurisdiktion, där sådan distribution, publicering, tillgång eller användning skulle strida mot lag eller bestämmelse eller förutsätta registrering eller licensiering i ifrågavarande jurisdiktion.

Vad gäller andra medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutom Sverige och Finland, som har implementerat direktiv 2003/71/EG eller direktiv 2010/73/EU (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder i vilket som helst medlemsland, ”Prospektdirektivet”), är denna kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten i fråga på det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Denna kommunikation distribueras endast till och är endast riktad till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i lagen om finansiella tjänster och marknader Föreskrift 2005 rörande finansiell marknadsföring (”Föreskriften”) i Storbritannien (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) eller (iii) företag med högt nettovärde och andra personer som detta dokument lagligen får riktas till i enlighet med artikel 49(2)(a) till (d) av Föreskriften (alla sådana personer kallas nedan ”relevanta personer”). Häri nämnda värdepapper finns endast tillgängliga för och inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper, riktas endast till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte agera utifrån informationen i detta dokument eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Med anledning av produktsyrningskrav i: (a) EU-direktivet 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, med ändringar (”MiFID II”), (b) artiklarna 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 den 7 april 2016 om komplettering av MiFID II, och (c) kapitel 5 i Finansinspektionen föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2017:2 och (d) andra lokala implementeringsåtgärder (tillsammans ”MiFID II:s produktstyrningskrav”), och utan ersättningsansvar för skador som kan åvila en ”producent” (i enlighet med MiFID II:s produktstyrningskrav) i övrig kan ha därtill, har aktier i Bolaget varit föremål för en godkännandeprocess, där målmarknaden för aktier i Bolaget är (i) icke-professionella kunder och investerare som uppfyller kraven för professionella kunder och jämbördiga motparter, var och en enligt MiFID II (”Målmarknaden”) samt (ii) lämpliga för distribution genom alla distributionskanaler som år tillåtna enligt MiFID II. Oavsett målmarknadsbedömningen ska distributörerna notera att: värdet på aktierna i Bolaget kan minska och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela eller delar av det investerade beloppet; aktier i Bolaget erbjuder ingen garanterad intäkt eller kapitalskydd; och en investering i aktier i Bolaget är endast lämpad för investerare som inte behöver en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd och som (antingen enbart eller tillsammans med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och som har tillräckliga medel för att kunna bära sådana förluster som kan uppstå därav. Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i några avtalsmässiga, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner i förhållande till Aktieemissionen.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som (a) en lämplighets- eller passandebedömning i enlighet med MiFID II; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna. Varje distributör är ansvarig för sin egen målmarknadsbedömning beträffande aktierna och för att bestämma lämpliga distributionskanaler.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt enligt definitionen i Prospektdirektivet och utgör inte som sådant eller dels och bör inte tolkas som ett erbjudande att sälja eller som en anbudsbegäran att köpa, skaffa eller teckna värdepapper eller som en uppmaning att inleda någon investeringsverksamhet. Ett i enlighet med Prospektdirektivet upprättat prospekt kommer att publiceras, och det kan hämtas från Bolagets websida då det publicerats.

Ingen del av detta meddelande, eller dess distribution, bör stå som grund eller förlitas på i samband med något avtal, någon förbindelse eller något investeringsbeslut. Innehållet i detta meddelande har inte genomgått en oberoende sakgranskning. Inga garantier eller åtaganden har, varken explicit eller implicit, givits avseende rättvisande bilden, riktigheten, fullständigheten eller korrektheten av de i detta meddelande givna uppgifterna eller åsikterna och inte heller ska man förlita sig på desamma. Ahlstrom-Munksjö, dess dotterbolag, rådgivare, representanter eller någon annan person, har inte något ansvar (genom vårdslöshet eller annars) för skada som uppkommit till följd av användning av detta meddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppkommit i samband med detta meddelande. Var och en måste förlita sig på sin egen granskning och bedömning av Ahlstrom-Munksjö, dess dotterbolag, värdepapper och av transaktionen, innefattande de vidkommande fördelarna och riskerna.

Detta meddelande innehåller framåtriktad information. Denna information baserar sig nödvändigtvis inte på historiska fakta, utan den är information om framtida förväntningar. I detta meddelande kan ord som ”antar”, ”borde”, ”får”, ”förutser”, “förväntar sig”, ”kommer”, ”kunde”, ”planerar”, ”skulle”, ”strävar efter”, ”tror”, ”uppskattar”, ”ämnar” och andra liknande uttryck, då de används i samband med Ahlstrom-Munksjö, Expera och transaktionen ses som framåtriktad information. Annan framåtriktad information kan kännas igen i kontexten där informationen framgår. Framåtriktad information kan finnas på ett antal ställen i detta meddelande, bland annat de ställen som innehåller information om framtida resultat, planer och förväntningar som hänför sig till det sammanslagna bolagets verksamhet, medräknat dess strategiska planer, planer för tillväxt och lönsamhet samt de allmänna ekonomiska förhållandena. Den framåtriktade informationen är baserad på nuvarande planer, uppskattningar, prognoser och förväntningar och är inte en garanti för framtida prestationer. Den framåtriktade informationen baserar sig på vissa förväntningar som, trots att de i nuläget förefaller rimliga, kan senare visa sig vara felaktiga. Dylik framåtriktad information baserar sig på antaganden och är föremål för diverse risker och osäkerhetsmoment. Aktieägare bör inte förlita sig på denna framåtriktade information. Otaliga faktorer kan förorsaka att det faktiska resultatet av verksamheten eller den finansiella ställningen av det sammanslagna bolaget avviker väsentligt från det som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. Ahlstrom-Munksjö, dess närstående bolag, rådgivare, representanter eller någon annan person åtar sig inte någon som helst skyldighet att granska, bekräfta eller offentliggöra ändringar till den framåtriktade informationen för att den ska reflektera sådana händelser eller omständigheter som uppkommer efter datumet för detta meddelande.

Detta meddelande innehåller uppskattningar om de synergier som förväntas uppstå som en följd av transaktionen och sammanslagningen av Ahlstrom-Munksjös och Experas affärsverksamheter samt om de relaterade integrationskostnaderna. Dessa uppskattningar har gjorts av Ahlstrom-Munksjö och de är baserade på ett antal antaganden och omdömen. Dessa uppskattningar motsvarar den förväntade framtida påverkan av transaktionen och sammanslagningen av Ahlstrom-Munksjös och Experas affärsverksamheter på det sammanslagna bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Antagandena som hänför sig till de uppskattade synergierna och de relaterade integrationskostnaderna är till sin natur osäkra och föremål för många betydande affärsmässiga, ekonomiska och konkurrensmässiga risker och osäkerheter, som kan förorsaka att de eventuella verkliga synergierna från transaktionen och sammanslagningen av Ahlstrom-Munksjös och Experas affärsverksamheter och de relaterade integrationskostnaderna skiljer sig väsentligt från uppskattningarna i detta meddelande.

Ahlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.