Kommuniké från extra bolagsstämma i FlexQube

Pressmeddelande 2018-12-14, kl 14:30

Extra bolagsstämma hölls idag den 14 december 2018 i FlexQube AB (publ) (“FlexQube” eller “Bolaget“) varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission

I enlighet med tidigare offentliggjord information beslutade styrelsen den 28 november 2018 om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Extra bolagsstämman har idag beslutat att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 1 100 000 aktier.

Nyemissionen sker till en teckningskurs om 57 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillförs FlexQube 62,7 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuildingförfarande (”Bookbuilding”) lett av Carnegie Investment Bank AB (publ). Genom att teckningskursen i Nyemissionen fastställs genom Bookbuilding är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Rätt att teckna aktierna har Carnegie Investment Bank AB (publ) för de aktieägares räkning som lånat ut aktier i samband med Bookbuilding eller för investerares räkning som anmält intresse i Bookbuilding.[1]

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen bland institutionella investerare och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett effektivt sätt och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital samt för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och rörelsekapital samt delvis för marknadsintroduktionen av FlexQube 4.0-konceptet.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 17,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget[2] genom att antalet aktier och röster ökar med 1 100 000 till 7 433 333. Aktiekapitalet ökar med 110 000 kronor från cirka 633 333 kronor till cirka 743 333 kronor.

För ytterligare information om nyemissionen hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.flexqube.com.

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvars-, flyg-, vitvaru- och entreprenadmaskinsindustrin bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Oshkosh.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

anders.fogelberg@flexqube.com

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20 är Bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.flexqube.com.


[1] I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna har Bolagets huvudägare, Christian Thiel (genom Feldthusen Invest AB), Per Augustsson (genom AuguTech AB) och Anders Fogelberg (genom Birdmountain Invest AB) lånat ut aktier till Carnegie Investment Bank AB (publ) för leverans till investerare som anmält sig i Bookbuilding. Aktierna kommer att återlämnas efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

[2] Beräknat på antal utestående aktier före nyemissionen.