Alzinova offentliggör prospekt, teaser och anmälningssedel

Styrelsen för Alzinova AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den 24 oktober 2018. Prospektet har i dag, den 16 november 2018, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Prospektet, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.alzinova.com). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

Företrädesemissionen i sammandrag 

 •  Värdering (pre money): Cirka 120,5 MSEK.
 •  Teckningskurs: 22 SEK per aktie.
 •  Teckningstid: 21 november – 5 december 2018.
 •  Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter tilldelas i första hand personer som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, i andra hand andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand emissionsgaranter.
 •  Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 16 november 2018. Sista dag för handel i Alzinovas aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 november 2018 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 november 2018.
 •  Emissionsvolym: Högst 1 369 600 aktier.
 •  Alzinova har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,0 MSEK och emissionsgarantier om cirka 26,1 MSEK, motsvarande totalt 100 procent av företrädesemissionen.
 •  Antal aktier innan företrädesemissionen: 5 478 400 aktier.
 •  Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 21 november – 3 december 2018.
 •  Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 21 november 2018 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av december 2018.
 •  Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 30,1 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna för företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 2,9 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK.

Tecknings- och garantiåtagande

Alzinova har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 30,1 MSEK, motsvarande 100 procent av företrädesemissionen. Alzinova har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,0 MSEK, motsvarande cirka 13 procent av företrädesemissionen. VD Per Wester har ingått teckningsförbindelse för hela sitt befintliga innehav. Vidare har Modelio Equity AB, Oliver Molse och Sonny Johansson ingått teckningsförbindelser genom att aktieägarna GU Ventures AB och MIVAC Development AB vederlagsfritt har överlåtit sina teckningsrätter i företrädesemissionen till dessa teckningsåtagare. Alzinova har dessutom erhållit emissionsgarantier om cirka 26,1 MSEK, motsvarande cirka 87 procent av företrädesemissionen, från LMK Venture Partners AB, Pegroco Invest AB, Sonny Johansson, Modelio Equity AB, Oliver Molse, Love Carlsson, Jens Olsson och Alexander Jenselius. Likvid har dock inte säkerställts på förhand. För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om sammanlagt cirka 2,6 MSEK.

Rådgivare

Finansiell rådgivare är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl. 11.50.

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.