Delårsrapport  IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari – 30 september 2018

IA Industriarmatur Group AB (publ)                                                     

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018  

Koncernen sammanfattning perioden juli – september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 029 (6 082) Tkr.
 • Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till -510 (624) Tkr
 • EBITDA-marginal uppgick till -6,4 (10,3) %
 • Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick till -1 647 (-568) Tkr
 • EBIT-marginal uppgick till -20,5 (-9,3) %
 • Periodens resultat uppgick till -1 706 (-646) Tkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,43 (-0,18) kr

Koncernen sammanfattning perioden januari – september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 24 744 (18 794) Tkr.
 • Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till -6 (296) Tkr
 • EBITDA-marginal uppgick till -0,0 (1,6) %
 • Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick till -3 364 (-3 286) Tkr
 • EBIT-marginal uppgick till -13,6 (-17,5) %
 • Periodens resultat uppgick till -3 557 (-3 547) Tkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,90 (-1,01) kr
 • Eget kapital per aktie uppgick till 4,29 (3,30) kr

VD har ordet

Försäljningsutvecklingen var fortsatt god under det tredje kvartalet med en nettoomsättning som ökade med över 30 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet på EBITDA nivå uppgick under samma period till -510 (624) Tkr. Det jämförelsevis lägre resultatet förklaras fortsatt av kvartalets produktmix tillsammans med kostnader för fortsatt fokus på produktutveckling och expansion. 

Under hela niomånadersperioden blev försäljningsökningen drygt 30 %. EBITDA resultatet blev samtidigt omkring noll. Omsättning och resultat är fortsatt helt i linje med bolagets långsiktiga mål och strategi. Vi är nu inne i kvartal fyra där en stor del av försäljning och resultat traditionellt genereras.  

Vi har, under tredje kvartalet, fullföljt vår expansionsstrategi och bemannat upp både inköpsfunktion, systemutveckling och eftermarknad. Vi är nu väl rustade för tillväxt.

Digitaliseringen av energibranschen skapar flera möjligheter och utmaningar såsom nya affärsmodeller och regulatoriska ramverk. Tekniken erbjuder möjligheter att effektivisera både drift och underhåll samt att mängden insamlade data skapar förutsättningar för analyser och rapporter.

Enligt konsultbolaget McKinsey & Company är energibranschen just nu i en transformationsfas och kommer i framtiden vara helt styrd av digitaliserade produkter. Exempelvis ökar produktivitetsverktyg inom branschen och möjliggör ett effektiviserat arbete för personal. I och med tillgängligheten av smarta telefoner, så finns möjligheten för företag att digitalisera arbetsflödena, vilket kan ge bättre planering, distribuering av resurser, schemaläggning, samt utförande av arbete.

Det viktiga är att vi finns hos kunderna, sitter i förarsätet och erbjuder våra tjänster och produkter när digitalisering sker.

Jan-Eric Nilsson

Verkställande Direktör 

IA Industriarmatur Group AB (publ)                                                   

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

Allmänt om verksamheten

IA Industriarmatur Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder i energisektorn att effektivisera sin verksamhet och att agera proaktivt i miljöfrågor. Bolaget gör detta med egenutvecklade uppkopplade produkter och tjänster, framför allt för att mäta, övervaka och reglera olika nivåer och flöden i kundernas applikationer, till exempel transformatorgropar, fjärrvärmenät eller biobränsle-silos.

IA Industriarmatur Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av tre helägda dotterbolag, IA Industriarmatur AB, SIPP AB och WaterVision Sweden AB.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Inga väsentliga händelser har ägt rum under tredje kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.  

Nettoomsättning och resultatutveckling

Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 32,0 % till 8 029 (6 082) Tkr.

Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick under samma period till -510 (624) Tkr och rörelseresultatet på EBIT-nivå uppgick till -1 647 (-568) Tkr. Finansnettot förbättrades under kvartalet till -59 (-78) Tkr, främst som en effekt av stärkt finansiell ställning. Periodens resultat uppgick till -1 706 (-646) Tkr.

För perioden januari – september ökade nettoomsättningen med 31,7 % och uppgick till 24 744

(18 794) Tkr.

EBITDA-resultatet uppgick under samma period till -6 (296) Tkr och EBIT-resultatet uppgick till -3 364 (-3 286) Tkr. Finansnettot för första halvåret stärktes till -193 (-261) Tkr och periodens resultat uppgick till -3 557 (-3 547) Tkr

Finansiell ställning  

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 16 894 (11 631) Tkr, ökningen är i första hand en effekt av andra kvartalets genomförda nyemissioner, där bl.a. nyemissionen i samband med notering av bolagets aktie på Spotlight Stockmarket inbringade 7 131 Tkr.

Räntebärande nettoskuld var vid periodens slut 569 (5 050) Tkr och soliditeten stärktes till 68 (53) %.

IA Industriarmatur Group AB (publ)                                                   

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

Investeringar och avskrivningar

Investeringar under tredje kvartalet uppgick till 438 (0) Tkr. Huvuddelen av kvartalets investeringar avser vidareutveckling av befintliga produkter

Resultatet har under andra kvartalet belastats med 1 137 (1 192) Tkr i avskrivningar, varav 25 (19) Tkr avser materiella tillgångar, 362 (423) Tkr balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 750 (750) Tkr i avskrivning på goodwill.

Under perioden januari – september uppgick investeringarna till 1 488 (0) Tkr.

Avskrivningar uppgick under samma tid till 3 358 (3 582) Tkr, varav 54 (62) Tkr avser materiella tillgångar, 1 054 (1 270) Tkr avser balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 2 250 (2 250) Tkr avser avskrivning på goodwill.

Moderbolaget

Verksamheten består i att driva koncernövergripande frågor samt att äga aktier i dotterbolag.

Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 150 (90) Tkr. Rörelseresultatet på EBIT-nivå uppgick till -246 (32) Tkr. Periodens resultat uppgick till -246 (32) Tkr.

För perioden januari-september uppgick nettoomsättningen till 450 (270) Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -389 (-62) Tkr och periodens resultat uppgick till -355 (1 528) Tkr. I 2017 års resultat ingick utdelning från aktier i dotterbolag med 1 590 Tkr.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till 30 127 (27 512) Tkr. Ökningen förklaras främst av nyemissionen under andra kvartalet. Soliditeten uppgick till 99 % (99 %).

Aktien

Antal utestående aktier vid periodens slut uppgick till 3 942 000 (3 521 132) *

Aktiekapitalet uppgår till 19 710 000 kr. Kvotvärde 5 kr per aktie

Aktien listades på Spotlight Stockmarket den 11 juni 2018

*) Antal aktier 2017 är justerat för sammanläggning av aktier 1:50 som genomförts 2018.

Revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké              27 februari 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta Jan-Eric Nilsson, VD telefon +46 (0) 73 519 10 11

E-post: jan-eric.nilsson@industriarmatur.se

Göteborg november 2018

Styrelsen

IA Industriarmatur Group AB (publ)