Valberedning i IA Industriarmatur Group AB (publ) inför årsstämma 2020

Vid IA Industriarmatur Group AB:s årsstämma den 16 maj 2019 uppdrogs åt
styrelsens ordförande att senast per den 30 november 2019 sammankalla en valberedning som ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2020.
Valberedningen ska, enligt beslut, bestå av en representant för envar av bolagets två största aktieägare samt en representant för de mindre aktieägarna, som ska utgöras av den största aktieägaren räknat efter de två största aktieägarna, tillika oberoende till de större aktieägarna samt styrelse och ledning. Valberedningen ska inom sig utse ordförande

Följande personer har accepterat att ingå i valberedningen:

Jan-Eric Nilsson, som företrädare för IOWA Holding AB
Fredrik Sanell, som företrädare för Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola
Göran Nordlund, som företrädare för Fore C Investment Holding AB samt de mindre aktieägarna

Valberedningens ordförande är Fredrik Sanell

De ägare som är representerade i valberedningen, innehar tillsammans 52,6 % av bolagets kapital och röster.

Årsstämma avses att hållas i Göteborg i maj 2020.

Aktieägare i IA Industriarmatur Group AB är välkomna att senast 1 mars 2020
lämna förslag till någon av ovan nämnda ägarrepresentanter i valberedningen
per e-post till info@industriarmatur.se,

För ytterligare information:
Johan Rask, styrelsens ordförande, IA Industriarmatur Group AB.
E-mail: rask.johan@gmail.com eller telefon: 0708-946060

IA Industriarmatur Group AB (publ) hjälper kunder inom energisektorn att effektivisera sin
verksamhet och att agera proaktivt i miljöfrågor. Bolaget gör detta genom att erbjuda kunder
bolagets uppkopplade produkter och SaaS-plattform för effektivisering av underhållsprocesser.