SynActs företrädesemission kraftigt övertecknad

Den 2 december 2019 avslutades teckningstiden i SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) förträdesemission av units. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 295 procent av befintliga aktieägare och allmänheten (innebärande att ingen garantiteckning verkställs). SynAct tillförs därmed initialt cirka 17,3 MSEK före emissionskostnader. I samband med företrädesemissionen genomfördes även en riktad emission av units om cirka 13 MSEK. Likvid från företrädesemissionen tillsammans med riktad emission och vidhängande teckningsoptioner ämnar framförallt att säkerställa den finansiering som behövs för att utveckla den utökade pipelinen med AP1189 till flera viktiga milstolpar, som att slutföra fas II-studien med AP1189 inom reumatoid artrit samt finansiera och uppnå Proof-of-Concept med AP1189 inom den nya indikationen nefrotiskt syndrom. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 5 december 2019.

VD Jeppe Øvlesen kommenterar:

Vi är mycket tacksamma för intresset för vår företrädesemission och jag vill tacka både våra befintliga aktieägare för deras förtroende och alla intresserade parter som har valt att investera i SynAct. Med det kapital som vi nu tillförs kommer vi kunna uppnå flera viktiga milstolpar för AP1189, både inom indikationen reumatoid artrit och inom den nya indikationen nefrotiskt syndrom. Om vi når det resultat som vi beräknar kunna uppnå står SynAct och dess aktieägare inför en mycket intressant framtid.”

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen av units tecknades av befintliga aktieägare och allmänheten till totalt cirka 51 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 295 procent. Garantiteckning behövde därmed inte verkställas. Totalt nyemitteras 2 795 268 aktier och 2 795 268 teckningsoptioner i företrädesemissionen. SynAct tillförs därmed initialt cirka 17,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,4 MSEK (inklusive garantiersättning). Totalt cirka 96 procent av emissionsvolymen tilldelas tecknare med företrädesrätt (inkluderat teckningsåtagande om cirka 6,4 MSEK). De som tilldelas units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 5 december 2019.

Antal aktier och aktiekapital

När initial företrädesemission och riktad emission av units har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i SynAct att uppgå till 19 566 435 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 2 445 804,3750 SEK. Härutöver kommer det finnas 4 891 268 utestående teckningsoptioner av serie TO 2.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske under slutet av december 2019.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 2 (ISIN-kod: SE0013409620) är beräknade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market i slutet av december 2019, början av januari 2020. Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 6,70 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 1 – 22 juli 2020.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till SynAct i samband med kapitaliseringen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om kapitaliseringen, vänligen kontakta: 

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 – 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Denna information är sådan information som SynAct Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2019.

www.sedermera.se

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                                     E-post: tj@synactpharma.com

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.