Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari – 30 juni 2020

    

Koncernen sammanfattning perioden januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 15 846 (15 778) Tkr

 • Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till 1 459 (-691) Tkr
 • EBITDA-marginal uppgick till 9,2 (-4,4) %
 • Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick till 93 (-1 807) Tkr
 • EBIT-marginal uppgick till 0,6 (-11,5) %
 • Periodens resultat uppgick till 77 (-1 836) Tkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,0 (-0,5) kr
 • Eget kapital per aktie uppgick till 5,0 (4,7) kr

Koncernen sammanfattning perioden april – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 464 (8 834) Tkr.

 • Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till 1 331 (40) Tkr
 • EBITDA-marginal uppgick till 15,7 (0,5) %
 • Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick till 655 (-520) Tkr
 • EBIT-marginal uppgick till 7,7 (-5,9) %
 • Periodens resultat uppgick till 647 (-536) Tkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,2 (-0,1) kr

 

VD Har ordet

Jag kan med stolthet konstatera att vi på Industriarmatur klarat omställning och anpassning av verksamheten väl efter rådande omständigheter. Under första halvåret har vi lagt vårt fokus på de marknader som fungerat trots en pågående pandemi. Detta arbete har fallit väl ut och bekräftas av siffrorna för första halvåret 2020.

Första halvåret i korthet
Första halvåret visar fortsatt goda försäljningssiffror med en nettoomsättning på 15 846 Tkr (15 778 Tkr).  Tittar vi på motsvarande siffror senaste kvartalet landade de på 8 464 Tkr (8 834 Tkr).
Resultatet på EBITDA nivå för första halvåret landade på 1 459 Tkr (-691 Tkr), för Q2 är motsvarande siffror 1 331 Tkr (40 Tkr). Det förbättrade EBITDA-resultatet kan främst hänföras till en gynnsam produktmix och god kostnadskontroll.

Norden – Vår uppkopplade affär följer plan  
I Norden ser vi att tillbyggnads- och ombyggnadsprojekt, där SIPP oftast är föreskriven, rullar på enligt plan. Vi ser dessutom allt fler initiativ till satsningar hos våra kunder på att modernisera och utveckla nät och nätstationer genom uppkoppling och digitalisering. Satsningarna krävs för att i större utsträckning skapa smarta nät och en proaktiv nätstruktur. Allt i syfte att öka tillgängligheten i näten och att samtidigt optimera driftskostnaderna för smarta elnät.
 
Internationellt – Nya kunder på flertalet marknader
Internationellt får vi, trots effekterna av gällande reserestriktioner, bekräftat att vårt uppkopplade erbjudande, SIPP*, har fortsatt stor potential. Vi har under perioden fått beställningar av ytterligare pilotinstallationer från TSO i Finland, ägare och förvaltare av distributionsnätet i Tammerforsområdet, Queensland Rail i Australien, ägare och förvaltare av järnvägsnätet i Queensland, Powerlink i Australien, ägare och förvaltare av stamnätet i Queensland samt EWE NETZ i Tyskland som ansvarar för eldistributionsnäten i regionerna Ems / Weser / Elbe, östra Brandenburg, Rügen och norra Västpommern.

Beställningarna visar att vi har en fortsatt god utveckling internationellt och att bolaget ytterligare stärker sin ställning som leverantör av *SIPP – Kontrollsystem, en viktig komponent i kundernas investeringar i ”smart” infrastruktur i syfte att optimera driftskostnaderna för nätstationen.

Anpassning av verksamheten (p.g.a. Coronakrisen)
Med anledning av den pågående pandemin har vi under perioden en fortsatt anpassning av verksamheten. Fokus ligger fortsatt på att balansera god kostnadskontroll med att samtidigt upprätthålla de aktiviteter som bäst gynnar bolaget på kort och lång sikt.

Min förhoppning är att vi under fjärde kvartalet kommer att återgå till det ”nya” normala, eller snarare gå framåt. Då vi kommer att använda och ta med oss mycket av det vi lärt oss under den här tiden. Vi går nu in i andra halvåret med en försiktig optimism både för den nordiska marknaden och internationellt.
 

Jan-Eric Nilsson,
Verkställande Direktör

 

*Kort om SIPP – Kontrollutrustning
SIPP kontrollutrustning är en uppkopplad utrustning för detektion av oljeläckage från transformatorn, kontroll av att oljefångstgropen är tät samt att den säkerställer att transformatoroljan alltid ryms i gropen vid ett eventuellt haveri genom att automatiskt tömma gropen på rent vatten. Efter varje tömning skapas ett protokoll med full spårbarhet. SIPP systemövervakas dygnet runt hela året om.

SIPP har digitalt processtöd för installation och prediktivt underhåll via webinterface och app inklusive Interface för integration mot kundens affärs- och underhållssystem.

 

Allmänt om verksamheten

IA Industriarmatur Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder i energisektorn att effektivisera sin verksamhet och att agera proaktivt i miljöfrågor. Bolaget gör detta med egenutvecklade uppkopplade produkter och tjänster, framförallt för att mäta, övervaka och reglera olika nivåer och flöden hos våra kunder, till exempel på transformatorstationer, i fjärrvärmenät eller i biobränsle-silos.

IA Industriarmatur Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av tre helägda dotterbolag, IA Industriarmatur AB, WaterVision Sweden AB och IA Industriarmatur Australia Pty. Ltd.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Under andra kvartalet har ett coronavirus, Covid-19, spridits världen över. Med anledning av utbrottet genomför Industriarmatur ett antal åtgärder för att anpassa verksamheten till det osäkra läget i vår omvärld. Fokus ligger på att minska kostnaderna och samtidigt upprätthålla de aktiviteter som bäst gynnar bolaget.

 • I april presenterar styrelsen ett förslag om att ändra moderbolagets namn från IA Industriarmatur Group AB (publ) till Gomero Group AB (publ), med syftet att tydliggöra koncernens struktur och mervärden samt synliggöra detta för marknaden.

Årsstämman beslutade i maj enligt styrelsens förslag.                 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Nettoomsättning och resultatutveckling

För perioden januari – juni ökade nettoomsättningen till 15 846 (15 778) Tkr.

EBITDA-resultatet ökade under samma period till 1 459 (-691) Tkr och EBIT-resultatet förbättrades till

93 (-1 807) Tkr. Finansnettot förbättrades till -16 (-29) Tkr och periodens resultat ökade till

77 (-1 836) Tkr.

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 8 464 (8 834) Tkr.

Rörelseresultatet på EBITDA-nivå förbättrades under samma period till 1 331 (40) Tkr och rörelseresultatet på EBIT-nivå stärktes till 655 (-520) Tkr. Finansnettot stärktes under kvartalet till -8

(-16) Tkr. Periodens resultat förbättrades till 647 (-536) Tkr.

Finansiell ställning 

Koncernens egna kapital förbättrades och uppgick vid periodens slut till 19 900 (18 603) Tkr och soliditeten stärktes till 73 (68) %.

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 0 (804) Tkr och koncernens nettokassa stärktes, vid periodens slut, till 6 386 (5 582) Tkr. *

*) Koncernen räntebärande nettoskuld är negativ vilket innebär nettokassa.

 

Likviditet

Under perioden januari – juni ökade kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital till 1 415 (-709) Tkr. I första hand beroende på ett förbättrat resultat.

Inklusive förändringar i rörelsekapital uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 1 758

(4 765) Tkr.

För det andra kvartalet ökade kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital till 1 203 (-46) Tkr. Inklusive förändringar i rörelsekapital stärktes kassaflödet från den löpande verksamheten till 1 383 (-146) Tkr. Bland annat en effekt av ett minskat varulager.

Vid periodens slut uppgick koncernens likvida medel till 6 386 (6 386) Tkr och inklusive checkräkningskredit uppgick koncernens tillgängliga likviditet till 10 386 (10 386) Tkr.

Investeringar och avskrivningar

Under perioden januari–juni uppgick investeringarna till 1 028 (497) Tkr. Periodens investeringar avser i huvudsak vidareutveckling av befintliga tjänster och produkter. Under perioden har materiella anläggningstillgångar avyttrats för 430 (0) Tkr

Avskrivningar uppgick under samma tid till 1 366 (1 116) Tkr, varav 62 (53) Tkr avser materiella tillgångar, 1004 (763) Tkr avser balanserade utgifter för utvecklingsarbete och 300 (300) Tkr avser avskrivning på goodwill.

Under andra kvartalet uppgick investeringarna till 550 (257) Tkr. Under kvartalet har materiella anläggningstillgångar avyttrats för 430 (0) Tkr

Avskrivningar uppgick under samma tid till 676 (560) Tkr, varav 32 (27) Tkr avser materiella tillgångar, 495 (385) Tkr avser balanserade utgifter för utvecklingsarbete och 149 (148) Tkr avser avskrivning på goodwill.

Moderbolaget

Verksamheten består i att driva koncernövergripande frågor samt att äga aktier i dotterbolag.

För perioden januari-juni uppgick nettoomsättningen till 950 (840) Tkr. Rörelseresultatet uppgick till

–350 (-32) Tkr och periodens resultat förbättrades till -350 (-32) Tkr.

För andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 475 (420) Tkr. Rörelseresultatet på EBIT -nivå uppgick till -328 (4) Tkr och kvartalets resultat uppgick till -328 (4) Tkr.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till 29 023 (29 896) Tkr. Soliditeten uppgick till 98 % (99 %).

Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 4 890 (4 956) Tkr.

Aktien

Antal utestående aktier vid periodens slut uppgick till 3 942 000 (3 942 000)

Aktiekapitalet uppgår till 19 710 000 kr. Kvotvärde 5 kr per aktie.

Aktien listades på Spotlight Stockmarket den 11 juni 2018

Teckningsoptioner

Det finns 166 000 (166 000) utestående teckningsoptioner i Bolaget. Varje teckningsoption berättigar till en ny aktie till en teckningskurs om 35 SEK. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioden från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 januari 2022.

 

Revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Redovisningsprinciper

IA Industriarmatur Group koncernen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Finansiell kalender

Delårsrapport jan-jun                                   20 augusti 2020

Delårsrapport jan-sep                                  5 november 2020

Bokslutskommuniké                                   25 februari 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Jan-Eric Nilsson, VD telefon +46 (0) 73 519 10 11

E-post: jan-eric.nilsson@industriarmatur.se

Denna information är sådan information som IA Industriarmatur Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 08.30.  

Göteborg augusti 2020

Styrelsen

IA Industriarmatur Group AB (publ)