Kommuniké från årsstämma i IA Industriarmatur Group AB (publ) 20 maj 2020

Vid årsstämman i IA Industriarmatur Group AB (publ,) som hölls i Industriarmaturs lokaler
på Kämpegatan i Göteborg under onsdagen den 20 maj, beslutades i huvudsak följande.

Resultat- & balansräkning
Resultat- & balansräkning fastställdes för moderbolaget och koncernen.
Fritt eget kapital balanserades, enligt beslut, i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Styrelse, revisor samt arvodering
Till styrelseledamöter omvaldes Johan Rask, Fredrik Östbye, Gunnar Hedbris och Jörgen
Hentschel samt nyvaldes Alf Engqvist. Johan Rask valdes till styrelsens ordförande.

Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till ordförande och med ett
prisbasbelopp till externa ledamöter. Därutöver beslutades att inget arvode ska utgå till
ledamöter som är anställda eller representanter för huvudägare.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Frejs Revisorer AB med Ulf Johansson som
huvudansvarig revisor. Det fastställdes att bolagets revisor arvoderas efter godkänd räkning.

Valberedning
Beslutades om riktlinjer för tillsättande av valberedning i enlighet med lämnat förslag.

Beslut om bemyndigande om nyemission
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Beslutet
omfattar högst 2 500 000 SEK genom nyemission av högst 500 000 aktier.

Beslut om ändring av Bolagsordning
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen varigenom bolagets företagsnamn ändras till
Gomero Group AB och att bolaget är publikt (publ).

Göteborg 2019-05-20
IA Industriarmatur Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan-Eric Nilsson, VD, IA Industriarmatur Group AB (publ)
Tel. +46 (0) 73 519 10 11
E-post: jan-eric.nilsson@industriarmatur.se