Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari – 31 mars 2020

IA Industriarmatur Group AB (publ)

Koncernen sammanfattning perioden januari – mars 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 382 (6 944) Tkr
 • Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till 128 (-731) Tkr
 • EBITDA-marginal uppgick till 1,7 (-10,5) %
 • Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick till -562 (-1 287) Tkr
 • EBIT-marginal uppgick till -7,6 (-18,5) %
 • Periodens resultat uppgick till -570 (-1 300) Tkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,1 (-0,3) kr
 • Eget kapital per aktie uppgick till 4,9 (4,9) kr

VD har ordet

Inledningen av 2020 började bra med god orderingång och positiva signaler från marknaden för att i slutet av perioden övergå till en på många sätt surrealistisk situation med spridning av Coronaviruset (covid-19) i vår omvärld. Virusets spridning som i Sverige tog fart i slutet av perioden påverkar oss alla, både direkt och indirekt. Självfallet ytterst för alla de människor som direkt har drabbats och förlorat nära och kära men även för alla andra som prövas hårt när hela det ekonomiska systemet har satts i gungning.

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet stänger vi med en nettoomsättning på 7 382 (6 944) Tkr dvs en ökning med ca 6% jämfört med föregående år. EBITDA-resultatet för Q1 uppgår samtidigt till 128 (-731) Tkr. Det starkare EBITDA-resultatet är bland annat hänförbart till ökad försäljning och en högre andel egna uppkopplande produkter och tjänster.

Anpassning av verksamheten (p.g.a. Coronakrisen)

Med anledning av utbrottet genomför Industriarmatur ett antal åtgärder för att anpassa verksamheten till det osäkra läget i vår omvärld. Eftersom reserestriktioner stänger oss ute från samtliga exportmarknader är fokus att upprätthålla full aktivitet i Sverige och samtidigt minska kostnaderna för vår exportaffär. Detta gör vi genom att säkra kritiska komponenter och samtidigt kostnadsanpassa den löpande verksamheten. Bolaget har som ett exempel efter perioden överenskommit med samtliga medarbetare om korttidspermittering mellan den 1 april och den 31 maj. Vi kommer dessutom att dra ner vårt engagemang hos våra konsulter till enbart affärskritiska engagemang.

Vår uppkopplade affär växer

Vi kan med stolthet konstatera att vårt förberedande arbete under 2019 gett resultat och mynnat ut i att vi under perioden tecknat två nya ramavtal med svenska kunder. Vi har dessutom fått beställningar på ett flertal pilotinstallationer under perioden. Vi ser goda förutsättningar att vidareutveckla vårt tjänsteerbjudande hos befintliga kunder inom ramen för nya digitaliseringsinitiativ hos kund.

Bolagets långsiktiga mål och tillväxtstrategi

Vi befinner oss helt i linje med bolagets långsiktiga mål. Vi har en ekonomi i balans med en soliditet på 73 % och likvida medel inklusive checkräkningskredit på 9 123 Tkr vid periodens slut.

Samtidigt som oron i vår omvärld skapar osäkerhet ligger vår långsiktiga ambition fast. För närvarande är det mycket svårt att avgöra konsekvenserna av Coronaviruset. I första hand kring effekter på medellång till lång sikt och som hindrar oss att agera och närvara på ett flertal av våra marknader men också hur det påverkar kundernas investeringsvilja framåt. Ledning och styrelse följer nogsamt utvecklingen för att kunna agera ytterligare om så behövs.

Unik kompetens

Vår organisation består av ett sammansvetsat team med unika kompetenser, där vi inte har råd att avvara någon. Däremot går vi tills vidare ner i arbetstid, för att anpassa oss efter rådande läge. När vi ser att utvecklingen börjar gå åt rätt håll igen och vår omvärld normaliseras kan vi agera snabbt för att så småningom återgå till ett mer normalt tillstånd.

Jan-Eric Nilsson

Verkställande Direktör

 

Allmänt om verksamheten

IA Industriarmatur Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder i energisektorn att effektivisera sin verksamhet och att agera proaktivt i miljöfrågor. Bolaget gör detta med egenutvecklade uppkopplade produkter och tjänster, framförallt för att mäta, övervaka och reglera olika nivåer och flöden hos våra kunder, till exempel på transformatorstationer, i fjärrvärmenät eller i biobränsle-silos.

IA Industriarmatur Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av tre helägda dotterbolag, IA Industriarmatur AB, WaterVision Sweden AB och IA Industriarmatur Australia Pty. Ltd.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • I början av februari erhölls tilldelning av ett treårigt ramavtal av SINFRA AB, en nationell inköpscentral med ca 260 medlemsföretag och en affärsvolym på ca 900 Mkr, som arbetar med att färdigställa hållbara upphandlingar inom fjärrvärme, El och VA.

 • Under februari tecknades även ett femårigt ramavtal med option på två års förlängning med Ellevio AB, nordens näst största eldistributör, om leverans av SIPP för miljösäker tömning av transformatorgropar. 
 • I början av mars erhölls en order på pilotinstallation av SIPP Node från EWE NWTZ Gmbh

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Efter periodens utgång har ett coronavirus, Covid-19, spridits världen över. Med anledning av utbrottet genomför Industriarmatur ett antal åtgärder för att anpassa verksamheten till det osäkra läget i vår omvärld. Fokus ligger på att minska kostnaderna och samtidigt upprätthålla de aktiviteter som bäst gynnar bolaget.

 • I april presenterar styrelsen ett förslag om att ändra moderbolagets namn från IA Industriarmatur Group AB (publ) till Gomero Group AB (publ), med syftet att tydliggöra koncernens struktur och mervärden samt synliggöra detta för marknaden.

Nettoomsättning och resultatutveckling

För perioden januari – mars ökade nettoomsättningen till 7 382 (6 944) Tkr.

EBITDA-resultatet ökade under samma period till 128 (-731) Tkr och EBIT-resultatet förbättrades till

-562 (-1 287) Tkr. Finansnettot förbättrades till -8 (-13) Tkr och periodens resultat uppgick till

-570 (-1 300) Tkr.

Finansiell ställning 

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 19 253 (19 138) Tkr och soliditeten stärktes till 73 (70) %.

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 0 (871) Tkr och koncernens nettokassa uppgick därmed, vid periodens slut, till 5 123 (5 985) Tkr. *

*) Koncernen räntebärande nettoskuld är negativ vilket innebär nettokassa.

Likviditet

Under perioden januari – mars stärktes kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital till 212 (-663) Tkr. I första hand beroende på ett förbättrat resultat.

Inklusive förändringar i rörelsekapital uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 375 (4 911) Tkr. Den lägre nivån beror på lägre rörelsekapitalbehov under Q4 2019 jämfört med föregående år.

Vid periodens slut uppgick koncernens likvida medel till 5 123 (6 856) i första hand beroende på ökad kapitalbindning i kundfordringar under perioden och inklusive checkräkningskredit uppgick koncernens tillgängliga likviditet till 9 123 (10 856) Tkr.

Investeringar och avskrivningar

Under perioden januari–mars uppgick investeringarna till 478 (240) Tkr. Periodens investeringar avser i huvudsak vidareutveckling av befintliga produkter.

Avskrivningar uppgick under samma tid till 690 (556) Tkr, varav 30 (26) Tkr avser materiella tillgångar, 509 (378) Tkr avser balanserade utgifter för utvecklingsarbete och 151 (152) Tkr avser avskrivning på goodwill.

Moderbolaget

Verksamheten består i att driva koncernövergripande frågor samt att äga aktier i dotterbolag.

För perioden januari-mars uppgick nettoomsättningen till 475 (420) Tkr. Rörelseresultatet ökade till

–22 (-36) Tkr och periodens resultat förbättrades till -22 (-36) Tkr.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till 29 351 (29 892) Tkr. Soliditeten uppgick till 99 % (99 %).

Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 4 334 (4 875) Tkr.

Aktien

Antal utestående aktier vid periodens slut uppgick till 3 942 000 (3 942 000)

Aktiekapitalet uppgår till 19 710 000 kr. Kvotvärde 5 kr per aktie.

Aktien listades på Spotlight Stockmarket den 11 juni 2018

Teckningsoptioner

Det finns 166 000 (166 000) utestående teckningsoptioner i Bolaget. Varje teckningsoption berättigar till en ny aktie till en teckningskurs om 35 SEK. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioden från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 januari 2022.

Revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Redovisningsprinciper

IA Industriarmatur Group koncernen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Finansiell kalender

Delårsrapport jan-mar                                  20 maj 2020

Årsstämma                                                 20 maj 2020

Delårsrapport jan-jun                                   20 augusti 2020

Delårsrapport jan-sep                                  5 november 2020

Bokslutskommuniké                                   25 februari 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Jan-Eric Nilsson, VD telefon +46 (0) 73 519 10 11

E-post: jan-eric.nilsson@industriarmatur.se

Denna information är sådan information som IA Industriarmatur Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 kl. 08.30.  

Göteborg maj 2020

Styrelsen

IA Industriarmatur Group AB (publ)