Analysguiden: Andra halvlek i CANFOUR

Fas I-studien med cancerbehandlingen nidanilimab har slutförts och fas IIa-delen är nyligen påbörjad. En riktad emission ger möjlighet att öka klinisk aktivitet ytterligare. Vi höjer motiverat värde efter avancemang i klinisk utveckling.

Cantargia rapporterade i december 2018 att fas I-delen i CANFOUR-studien slutförts. Ingen dosbegränsande toxicitet observerades vid adminstrering av bolagets cancerbehandling nidanilimab på den högsta dosnivån 10 mg/kg. Bilden överensstämmer med tidigare presenterade interimsresultat. Studien går nu vidare i en dosexpansionsdel i omkring 80 patienter med lungcancer eller bukspottkörtelcancer och även kombinationer med cellgiftsbehandling ska studeras. Målet är att studien ska vara fullrekryterad under 2019 och att toplinedata ska kunna presenteras första halvåret 2020.

Det talar för ett intressant nyhetsflöde under resans gång. I första hand förväntas kompletta resultat från fas I-delen presenteras under andra kvartalet. Även om det är tidiga data kan fas I-resultaten ge intressanta tecken vad gäller påverkan på viktiga biomarkörer och då inkluderat patienter som fått de högsta doserna i fas I-delen. Det är även troligt att de första säkerhetsobservationerna från fas IIa-delen kan rapporteras under året. Helt nyligen har Cantargia genomfört en riktad nyemission på 106 MSEK. Syftet är att utöka den kliniska aktiviteten bland annat med en studie i USA. Det stärker förutsättningarna att bygga klinisk evidens för nidanilimab. Vi bedömer att det finns bra stöd för IL-1-hämning i cancer vilket understryks av att läkemedelsbolaget Novartis satsar stort på denna klass.

Vi höjer motiverat värde för Cantargia till 25,1 kr (22,6) mot bakgrund av att nidanilimab har avancerat i klinisk utveckling (vår beräkning är justerad för den riktade emissionen). En framgångsrik fas IIa-studie kan bana väg för utlicensering till en större partner. Givet att IL-1-hämning tycks vara relevant för ett flertal cancersjukdomar kan det tala för lukrativa villkor. Då Cantargia är starkt beroende av nidanilimab kan motgångar i detta projekt samtidigt slå mycket negativt mot aktiekursen.

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden