Analysguiden: Med blicken mot fas II

Redwood Pharma ut­vecklar behand­lingar inom ögon­området. Det är en marknad värd cirka 25 miljarder USD år­ligen. Ögon är ett utmanande mål för läkemedels­behand­lingar och det finns ett behov av mer effektiva bered­nings­former idag. Bolagets fokus ligger på behand­ling av Torra ögon. Tillståndet drabbar miljontals per­soner, i syn­nerhet äldre kvinnor, och relativt få svarar på dagens läke­medel.

Läkemedels­kandi­daten RP101 är utveck­lad med drug delivery-teknologin, IntelliGel. Denna möjliggör en långsam fri­sättning av den aktiva substans­en i ögat. Den av­ser i sin tur reducera antal behandlingstillfället per dag samtidigt som risken för biverkningar eventuellt kan reduceras. Bo­laget har exklusiva rättig­heter till tekno­logi som är patenterad i bland annat Japan och USA. Den aktiva substansen är en östrogenanalog som med en annan for­mulering fram­­gångsrikt genom­gått säkerhetsstudier och Fas II kliniska prövningar i människa. Detta möjliggör nu för bolaget att gå direkt in i klinisk fas II. Avtal har ingåtts med både konstrakts­tillverkare och kontraktsforsk­nings­bolag som ska genomföra studien. Med referens till en studie presenterad i “Clinical Development Success Rates 2006 – 2015” har läkemedelskandidater inom oftalmologi en sannolikhet om 44,6% generera positiva fas II-resultat. Vi uppskattar att studien kommer ta cirka ett år att genomföra. Risken är således hög men också potentialen för en bra uppvärder­ing i aktien givet goda resultat. Det i synnerhet om målet att nå ett licensavtal med en större partner kan nås.

Det finns risk för en så kallad black box-märkning i USA. Dock visar studier på att låg dos (som RP101) östrogen inte är en risk. Vi beräknar ett teoretiskt pris per aktie om 17,2 kronor vilket är över teckningskursen om 6,75 kronor.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.