Företrädesemissionen av units övertecknad

”Jag vill rikta ett stort tack till alla som valde att teckna units i vår företrädesemission. Det är glädjande att se det stora intresset som både befintliga ägare och nya investerare har visat för Initiator Pharma. Vi har nu finansiella resurser att fortsätta utvecklingen av IPED2015 i högt tempo. Det första steget vi ska ta är att snarast möjligt inleda vår kliniska fas 1-studie, vilket vi naturligtvis ser mycket fram emot”, säger Claus Olesen, VD för Initiator Pharma.

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Företrädesemissionen tecknades till 20 664 758,40 SEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 108 procent. 8 683 941 aktier och 5 789 294 teckningsoptioner av serie TO 1 nyemitteras och Initiator Pharma tillförs därmed cirka 19,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,3 MSEK, varav cirka 0,56 MSEK avser ersättning till garantitecknare. 2 619 548 units, motsvarande cirka 84 procent av den tecknade emissionsvolymen, tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 5 april 2018. Tecknare som inte tilldelas units erhåller inga avräkningsnotor. Eftersom företrädesemissionen övertecknades har garantiteckning inte aktiverats.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen av units har registrerats hos Erhvervsstyrelsen kommer antalet aktier i Initiator Pharma att uppgå till 17 367 884 stycken, antalet teckningsoptioner av serie TO 1 till 5 789 294 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 1 823 627,82 DKK.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Erhvervsstyrelsen har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av april 2018.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 2,20 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner är planerad att äga rum från och med den 11 oktober 2018 till och med den 1 november 2018. De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är planerade att bli föremål för handel på AktieTorget i mitten av april 2018.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Initiator Pharma i samband med företrädesemissionen.

För information om emissionen av units, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta 

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035

E-post: ceo@initiatorpharma.com

Denna information är sådan information som Initiator Pharma A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018.

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com 

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem m.m. (Althof, 2002; Shabsigh et al., 1998, Tsai, 2008; Litwin et al., 1998)