Styrelsen i Initiator Pharma A/S beslutar om genomförande av sedan tidigare kommunicerad företrädesemission

Styrelsen i Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om genomförande av företrädesemission (som sedan tidigare kommunicerats) med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 11 maj 2021. Villkoren och den preliminära tidsplanen för emissionen, som sedan tidigare fastställts och kommunicerats genom pressmeddelande, framgår nedan. Det noteras att styrelsen har rätt att senarelägga teckningstiden i emissionen, för det fall Finanstilsynet ej godkänt Bolagets prospekt i tid. I det fall justering av tidsplan skulle ske, kommer detta kommuniceras till marknaden genom ett pressmeddelande.

Preliminär tidsplan och sammanfattande villkor för företrädesemission

Preliminär teckningstid: 12-26 juli 2021

Preliminär tid för avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är preliminärt fastställd till den 5 juli 2021. Den som på avstämningsdagen innehar aktier i Initiator Pharma äger företrädesrätt i emissionen. Sista dag för handel i Initiator Pharmas aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 juli 2021. Första dag för handel i Initiator Pharmas aktie utan rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 juli 2021. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Teckningskurs: 3,70 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 7 958 628 aktier, motsvarande cirka 29,4 MSEK.

Teckningsförbindelser och garantiteckning: Initiator Pharma har inför den kommande företrädesemissionen på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser och garantiåtagande totalt motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.

Antal aktier innan emission: 35 813 834 aktier.

Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 132,5 MSEK.

Preliminär tid för handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market kommer preliminärt att ske under perioden 12-21 juli 2021. Det noteras att handel med teckningsrätter enbart kommer ske i Sverige (dvs ej i Danmark).

Preliminär tid för handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) på Spotlight Stock Market kommer preliminärt att ske från och med 12 juli 2021 och pågå fram till dess att emissionen är registrerad hos Erhvervsstyrelsen. Denna registrering beräknas ske i början av augusti 2021. Det noteras att handel med BTA enbart kommer ske i Sverige (dvs ej i Danmark).

Cross border-överföring av värdepapper: Förutsatt att planerad tidsplan gäller råder det från och med den 2 juli 2021 till och med den 5 juli 2021 stopp för cross border-överföring av aktier, det vill säga överföringar av aktier från VP Securities A/S till Euroclear Sweden AB eller vice versa, i Initiator Pharma. Teckningsrätter och betalda och tecknade aktier (”BTA”) i Bolaget kommer inte vara föremål för cross border-överföring mellan VP Securities A/S och Euroclear Sweden AB under denna period.

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD

Telefon: +45 6126 0035

E-post: ceo@initiatorpharma.com

Informationen har lämnats under ovannämnda kontaktpersons ansvar för offentliggörande den 2 juli 2021 kl. 14:45 (CET).

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett life science-bolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com.

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem (1, 2, 3).

  1. Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848–852.
  2. Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med11(2):347–363.
  3. Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508–520.