Initiator Pharma A/S företrädesemission övertecknad

 Den 26 juli 2021 avslutades teckningstiden i Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 227 procent av befintliga aktieägare, allmänheten samt teckningsåtagare. Inga garantiåtaganden behöver således aktiveras. Bolaget tillförs därmed den totala emissionsvolymen om cirka 29,4 MSEK före emissionskostnader. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 29 juli 2021. 

”Vi är glada att ha säkrat finansiering för att driva våra spännande projekt framåt i god takt. Kapitalet kommer som tidigare nämnts främst att finansiera den kliniska utvecklingen av vår nya Orphan Drug-indikation och säkerställer samtidigt driftskostnader och fortsatt utveckling av de redan pågående och kommande kliniska prövningarna med IP2018 och IPED2015 för behandling av erektil dysfunktion av psykogent och organiskt ursprung till en bra bit in i 2023. Tillsammans med hela teamet vill jag tacka både befintliga och nya aktieägare som valde att investera i vår verksamhet”, säger Claus Elsborg Olesen, VD

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 66,9 MSEK inklusive teckningsåtaganden om cirka 6,7 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 227 procent. Inga garantiåtaganden behöver således aktiveras. Totalt nyemitteras 7 958 628 aktier. Initiator tillförs därmed cirka 29,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 3 MSEK (inklusive ersättning till garantiåtagare om cirka 2,3 MSEK). Totalt tilldelas cirka 88 procent av företrädesemissionen tecknare med företrädesrätt (inkluderat teckningsåtagande om cirka 6,7 MSEK). De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 29 juli 2021.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Erhvervsstyrelsen kommer antalet aktier i Initiator Pharma att uppgå till 43 772 462 stycken. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 4 596 108,51 DKK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) på Spotlight Stock Market kommer att pågå fram till dess att nyemissionen är registrerad hos Erhvervsstyrelsen. Denna registrering beräknas ske i början av augusti 2021. Det noteras att handel med BTA enbart sker i Sverige (dvs ej i Danmark).

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD

Telefon: +45 6126 0035

E-post: ceo@initiatorpharma.com

Denna information är sådan information som Initiator Pharma A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli 2021 kl. 16:00.

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett life science-bolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com.

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem (1, 2, 3).

  1. Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848–852.
  2. Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med11(2):347–363.
  3. Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508–520.