Kallelse till årsstämma i ORGO TECH AB (publ)

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman

  •  ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 maj 2018, och
  •  bör anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 2 maj 2018 skriftligen till ORGO TECH AB, Box 7609, 103 94 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-121 53 890 eller per e-post ir@orgotech.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 2 maj 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.orgotech.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin postadress. 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 10 000 000 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande och godkännande av dagordningen.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut

a)      om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

b)      om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c)      om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkterna 9 och 10)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor ska utses och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att Jesper Karlström, Christian Kronegård, Björn Mannerqvist, Mathias Palmqvist och Marcus Petersson omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Christian Kronegård. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara den största ökning av aktiekapitalet som ryms inom aktiekapitalets gränser i den vid var tid gällande bolagsordningen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Kungsgatan 4 B i Stockholm och på bolagets hemsida (www.orgotech.com) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i april 2018

ORGO TECH AB (publ)

STYRELSEN

För mer information kontakta:

VD, Mathias Palmqvist

08 – 121 53 890

ir@orgotech.com
www.orgotech.com

Denna information är sådan information som Orgo Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018.

Orgo Tech i korthet:

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 98% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.